ต รวจส อบสิ ทธิ เร ารักกั น รั บเ งิน4000

โครงการ ม33เร ารักกัน เป็นโครงการ ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตร า 33

ที่เ ปิดให้ผู้ที่สนใจรับรับสิ ทธิได้เข้าร่วมโครงการโดยการสมัครผ่านทาง www.ม33เร ารักกัน.com

ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 7 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการ ม33เร ารักกัน จะได้รับเ งินช่วยเหลือเ ยียวย า จำนวน 4,000 บ าทต่อ

แต่ต้องมีคุณสมตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้ สัญชาติไทย

เป็นผู้ประกันตน ม33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตร า 33 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64

ไม่เป็นผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง

ไม่เป็นผู้ได้รับสิ ทธิเร าช นะ กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง

ไม่เป็นผู้มีบัญชีเ งินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บ าท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

หากท่านที่สมัครเรียบร้อยแล้วต้องรอการตรวจสอบข้อมูลและคัดกรอง

โดยใช้เวลาตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม2564 ถึง 14 มีนาคม 2564

และจะประกาศผลลงทะเ บียนให้ทร าบผ่านทาง www.ม33เร ารักกัน.com ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นวันแรก

ซึ่งผลการประกาศจะมี 2 กลุ่มคือผู้ที่ได้รับสิ ทธิ และไม่ผ่านเกณฑ์ สำหรับผู้ที่รับสิ ทธิแล้วนั้นต้องยืนยันตัวตนผ่านทาง

ยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง หลังจากนั้นทางระบบจะเริ่มโอนเ งินให้ผู้ได้รับสิ ทธิ

ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ทุกวันจันทร์ เริ่ม 22 มีนาคม 2564 สัปดาห์ละ 1,000 บ าท จนครบทั้ง 4,000 บ าท

ส่วนท่านที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ นั้นก็สามารถยื่นทบทวนสิ ทธิอีกครั้ง ได้ที่ทาง www.ม33เร ารักกัน.com ในวันที่

15 มีนาคม 2564 ได้เช่ นเดียวกัน และประกาศผลการยื่นทบทวนสิ ทธิ

ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ผ่านทาง www.ม33เร ารักกัน.com

หากท่านได้รับสิ ทธิแล้ว ก็จะต้องยืนยันตัวตนผ่านทาง ยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

หลังจากนั้นทางระบบจะโอนเ งินให้ผู้ได้รับสิ ทธิผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

ในวันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นเ งิน 4,000 บ าท

โดยโครงการ “ม33เร ารักกัน” เป็นโครงการ ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตร า 33

ได้เริ่มโครงการในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ คุณสมบั ติผู้ได้รับสิ ทธิ และข้อเสนอแนะโครงการฯ

สายด่วน 1506 การลงทะเ บียน และการเข้าใช้งานแอปฯ เป๋าตัง 02-111-1122

ข้อมูลsiamtopic