ด วงร ายวัน ป ระจำวั นอาทิ ตย์ที่14 มีน าคม2564

ท่านที่เ กิดวันอาทิตย์

อิทธิพลของไพ่โลก (The​World) วันนี้เ งินทองเดินสะพัดมีเ งินฟลุ้กๆ เข้ามาอย่ างไม่ค าดฝัน​

ทำให้เ งินทองเดินสะพัดคล่องมือ ด้านการงานโดดเด่น มีผลงานชัดเจน

ทำให้หายเครียดวิตกกังวลใจ ความรักเริ่มดีขึ้นหลังจากเ ปิดใจคุยกัน

ท่านที่เ กิดวันจันทร์

อิทธิพลของไพ่พระอาทิตย์ (The Sun) วันนี้เ งินทองเดินสะพัด มีลาภลอยจากการเ สี่ยง​

ทำให้หายเครียดกังวลใจ ด้านการงานมีผลงานเข้าตาเจ้านาย เพร าะความมุ่งมั่นมานะของเร า

ส่วนคนค้ าข ายดีเกินลุ้น ความรักเริ่มดีขึ้นเพร าะปรับตัวเข้าหากันได้

ท่านที่เ กิดวันอังค าร

อิทธิพลของไพ่ 1 ถ้วย (Ace of Cups) วันนี้ความรัก ทำให้หายเครียดได้ลัลล้ากับเขาเ สียที

เ งินทองพอมีหมุนเวียนแม้มิใช่ก้อนใหญ่ งานการเดินหน้าตามที่ได้รับมอบหมาย ธุรกิจส่วนตัวเจรจาเริ่มมองหนทางสำเร็จ

ท่านที่เ กิดวันพุธ

อิทธิพลของไพ่ 9 ดาบ (Nine of Swords) วันนี้กิจการส่วนตัวมีปัญ หา

เ หตุเพร าะข้อสัญญาที่ไม่รัดกุม ส่วนคนที่ทำงานประจำให้ระวังเรื่องส่วนตัวจะทำให้ข าดความน่าเ ชื่อถือในวงงาน

และปัญ หาส่วนตัวจะโดนคนอื่นเอาไปพูดเ สียหาย ด้านการเ งินแม้จะมีเข้ามาแต่ร ายจ่ ายก็มาก

เล่นเอาเครียดสุดๆ ส่วนความรักเหตุเพร าะความหึงหวง จะทำให้มีปัญ หากันอย่ างหนัก

ท่านที่เ กิดวันพฤหัสบดี

อิทธิพลของไพ่พระอาทิตย์ (The Sun) วันนี้ทำงานอย่ างมีความสุข

เพร าะเสร็จทันเวลาที่ได้รับมอบหมาย ส่วนที่ค้ าข ายกิจการเดินหน้าได้ดีขึ้น ด้านความรักอบอุ่นเข้าใจกันมากขึ้น

เ งินทองคล่องมือและลาภลอยพ อได้ ควรทำบุญตักบ าตรเ สริมด วงช ะต าชี วิตตนเอง

ท่านที่เ กิดวันศุกร์

อิทธิพลของไพ่ร าชินีถือดาบ (Queen of Swords) วันนี้เครียดหนักเพร าะการเ งินติดขัดหาทางออกไม่ได้

เล่นเอาเครียดทั้งวัน ความรักให้ระวังคำพูด จะทำให้มีปัญ หากับคนรัก

งานแม้จะเด่นแต่เพร าะเครียดมากเกินทำให้ขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน

ท่านที่เ กิดวันเสาร์

อิทธิพลของไพ่ 10 ถ้วย (Ten of Cups) วันนี้ความรักสดชื่นขึ้นหลังจากมีปัญ หาเคร่งเครียดใส่กันมาก่อนหน้านี้

ทำให้ชี วิตกลับมาลัลล้าสดใส งานไปได้ดีเจ้านายพอใจในผลงาน แต่ทำให้คนอื่นอิจฉาอย่ างออกนอกหน้า

ค้ าข ายดีขึ้นโดยเฉพาะอาหารการกิน เ งินทองมีหมุนเวียน แม้มิใช่ก้อนโตอะไร

ข้อมูลnaewna