ยั งใ ช้ได้ต่ อ บั ตรคนจ นร ายเ ก่า

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม เพจ สวัสดิการ ทันข่ าว ได้โพสต์ข้อความระบุว่า บั ตรสวัสดิการเเห่งรั ฐ

1 เมษายน 64 เป็นต้นไป ยังใช้สิ ทธิในบั ตรฯได้ตามปกติ(รูดสินค้ าได้ 200-300 บ าท)

เเละจะยังไม่ยกเลิกสิ ทธิของร ายเก่าถึงเเม้จะมีการลงทะเ บียนใหม่(อยู่ในช่วงลงทะเ บียนฯ)

จะตั ดสิ ทธิร ายเก่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในเดือนเดียวกับการเริ่มใช้สิ ทธิของร ายใหม่

การลงทะเ บียนทำบั ตรสวัสดิการฯรอบใหม่ ค าดว่าจะเ กิดขึ้นได้(กำหนดร ายละเอียด พร้อมวัน เวลา สถานที่)หลังจบโครงการเร าช นะ

โ พสต์ดังกล่าว

ภาพจาก สวัสดิการ ทันข่ าว

โ พสต์ดังกล่าว

ถือว่าเป็นข่ าวดีมากๆเลยทีเดียวครับ

ขอบคุณ สวัสดิการ ทันข่ าว