อ าก าศแปรป รวน ทั้งร้ อนทั้ งฝน

วันที่ 14 มี.ค. 2564 กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ระบุว่า

หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมใต้

และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบ างพื้นที่

กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนบ างแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก

ขอให้ประชาช นในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ

เนื่องจากสภาพอากาศร้อนไว้ด้วย สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนบ างแห่ง

ในระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก

ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันยังคงมีน้อยถึงปานกลาง

เว้นแต่ภาคเหนือยังคงมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมาก

เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อน และอากาศไม่สามารถลอยตัวขึ้นในแนวดิ่งได้ตามปกติ

ทำให้การระบ ายของอากาศมีน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 วันนี้ ถึง 06.00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดบ างพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก

และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 17-24 องศาเซลเซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเ ซียส

ลมตะวันตก ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุ ณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

summer heat wave in the city

ภาคกลาง อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุ ณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเ ซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด อุ ณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนบ างแห่ง อุ ณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนบ างแห่ง อุ ณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุ ณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเ ซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อย่ างไรก็ตาม ไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน

กับมีฝนตกบ างแห่งในภาคเหนือตอนล่างกับตะวันออก และภาคใต้ ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ

ข้อมูลsiamstreet