ก ลุ่มใช้บั ตรประช าช น รับเ งิน6000 บ าท 19 มีน าคม

เร าช นะ 19 มี.ค.รับเ งิน กลุ่มใช้ผ่านบั ตรประชาช น ลงทะเ บียนโครงการเร าช นะ

เตือนความจำลงทะเ บียนช่วง 22 ก.พ.-5 มี.ค.รับเ งิน 19 มี.ค.นี้ รวดเดียว 6,000 บ าท

ส่วนที่ลงทะเ บียน 8-26 มี.ค. รอรับเ งิน 9 เม.ย.ทีเดียว7,000 บ าท

สำหรับ ผู้ที่ลงทะเ บียนตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 รับเ งินวันที่ 19 มีนาคมนี้

รวดเดียว 6,000 บ าท ส่วนผู้ที่ลงทะเ บียน ตั้งแต่วันที่ 8-26 มีนาคม 2564

รับเ งินรวดเดียว 7,000 บ าท ในวันที่ 9 เมษายนนี้

โครงการเร าช นะ สำหรับประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน)

เ ปิดรับสมัครลงทะเ บียนผ่านสาขา หรือจุดบริการที่ธนาค ารกรุงไทย ธนาค ารออสมิสน ธ.ก.ส.

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องที่ โดยก่อนหน้านี้ ผู้ที่ลงทะเ บียน ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภพาพันธ์ 2564

ประกาศผล การคัดกรองคุณสมบั ติ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 กรณีผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ได้รับวงเ งินสิ ทธิ์ 4,000 บ าทไปแล้ว

และจะทยอยได้รับวงเ งินสิ ทธิ์อีกสัปดาห์ละ 1,000 บ าท

ในวันที่ 12,19 และ 26 มีนาคม 2564

เร าช นะ 19 มี.ค.รับเ งิน 6,000 บ าท

ผู้ที่ลงทะเ บียน ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์- 5 มีนาคม 2564 ประกาศผล ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

รับวงเ งินสิ ทธิ์ (กรณีผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติ) วันที่ 19 มีนาคม 2564 ได้รับวงเ งินสิ ทธิ์จำนวน 6,000 บ าท

และจะได้รับวงเ งินสิ ทธิ์อีก 1,000 บ าท ในวันที่ 26 มีนาคม 2564

ผู้ที่ลงทะเ บียน ระหว่างวันที่ 8-26 มีนาคม 2564 ประกาศผล การคัดกรองคุณสมบั ติ

ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป วันที่ 9 เมษายน 2564 ได้รับวงเ งินสิทธิ์จำนวน 7,000 บ าท

หากไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติ ทบทวนสิ ทธิ์ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม-20 เมษายน 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

ประกาศผลทบทวนสิ ทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

รับวงเ งินสิ ทธิ์ (กรณีผ่านการทบทวนสิ ทธิ์) วันที่ 29 เมษายน 2564 ได้รับวงเ งินสิ ทธิ์จำนวน 7,000 บ าท

โดยกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รวมถึงกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ

ที่ผ่านการคัดกรองลงทะเ บียน www.เร าช นะ.com ที่จุดรับลงทะเ บียนของแบงก์รั ฐ

และหน่อยบริการเคลื่อนที่ ได้รับสิ ทธิ์เร าช นะ วงเ งิน 7,000 บ าท สามารถใช้จ่ ายผ่านบั ตรประชาช น (Smart Card)

กับร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการเร าช นะในช่วงที่ผ่านมา

โครงการ “เร าช นะ” สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ลงทะเ บียนรอบที่ 2

แต่เดิมกำหนดให้ลงทะเ บียนวันที่ 22 ก.พ.- 5 มี.ค.64 แต่ต่อมา กระทรวงการคลัง

ขย ายระยะเวลาการลงทะเ บียนออกไปอีกจนถึงวันที่ 26 มี.ค.64 โดยเป็นการลงทะเ บียนที่ธนาค ารของรั ฐ 3 แห่ง

และต้องใช้บั ตรประชาช นแบบสมาร์ทการ์ด ในการลงทะเ บียน

ในส่วนของกระทรวงการคลัง ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 นางสาวกุลย า ตันติเตมิท

ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่ามีผู้ได้รับสิ ทธิ์ในโครงการฯ แล้ว

รวมทั้งสิ้นจำนวน 30.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่ าการใช้จ่ ายหมุนเวียนในระบบเศรษ ฐกิจไทยแล้วกว่า 103,547 ล้านบ าท

ทั้งนี้ เป็นการใช้จ่ ายผ่านผู้ประกอบการ ร้ านธงฟ้าร าค าประหยัด พัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่น ที่มีแอปพลิเคชั่น “ถุงเ งิน”,

ร้ านค้ าคนละครึ่ง ที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้ านค้ า

และผู้ให้บริการที่ลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

สำหรับการใช้จ่ ายในโครงการ เร าช นะ มาจาก 3 กลุ่ม ดังนี้

ประชาช นกลุ่มผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้านคน

ได้มีการใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 42,447 ล้านบ าท

ประชาช นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล ของแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ในโครงการเร าเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง

รวมถึงกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเ บียนทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติเบื้องต้น

และยืนยันการใช้สิ ทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้วในกลุ่มนี้ มีจำนวนผู้ได้รับสิ ทธิมากกว่า 16.6 ล้านคน

และมีการใช้จ่ ายวงเ งินสิ ทธิ์สะสม ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 59,652 ล้านบ าท

ประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติแล้ว จำนวน 5 แสนคน

มียอดใช้จ่ ายวงเ งินสิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 1,448 ล้านบ าท

ข้อมูลthebangkokinsight