เ คล็ดลั บ ขอเ งินพระจั นทร์ ยั งไงให้รั บทรั พย์ต ลอดเ ดือน

อาจารย์คฑา ชินบัญชร นักโหร าศาสตร์ชื่อดัง ได้เผยเคล็ดลับการไหว้ขอเ งินพระจันทร์

โดยมีอยู่ว่า “เคล็ด ค าถาบูชา ขอเ งินพระจันทร์ (วันอมาวสี)” พร้อมบทสวดค าถาบูชา

วันอมาวสี เดือนนี้ ตรงกับวันที่ 13 มีนาคม 2564 โอมจันทร า ศศิประภา นะมาฮา

“ขอบ ารมีจากเทพจันทร าเทวี ผู้ให้แสงสว่างในย ามร าตรี ผู้ให้ความสุขสงบร่มเย็น

ผู้ประทานความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ได้โปรดประทานความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ความสุขสงบร่มเย็น

ให้กับข้าพเจ้าตลอด 30 วัน จวบจนวันพระจันทร์ใหม่”

ทั้งนี้ สำหรับวันอมาวสี ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำของทุกเดือน เป็นวันนิวมูน แปลเป็นไทยว่า

“วันพระจันทร์ใหม่” ในวันนั้นเร าจะไม่เห็นพระจันทร์ แต่เป็นช่วงเวลาที่พระจันทร์กำลังก่อกำเนิดขึ้นมาใหม่

เป็นวันที่พลังงานของพระจันทร์ คือจันทร าเทพมีพลังที่สุดและส่งพลังที่สุดในเดือน

โดยเ ชื่อกันว่าในวันนั้นหากเร ามีเ งินเต็มกระเป๋า เร ามีความสุข วันนั้นเร าได้รับเ งินตลอดทั้งเดือน

ก็จะมีเ งินใช้ เ งินจะงอกเงยขึ้น ธุรกิจการงาน รวมไปถึงอารมณ์ของเร าก็จะดีไปตลอดทั้งเดือนอีกด้วย..

ข้อมูลdailynews