ร า ค าข้ าวโพดเ ดือนนี้ตกม าก

วันนี้ 12 มี.ค. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครร าชสีมา

เกษตรกรผู้ปลู กข้ าวโพดในพื้นที่จังหวัดนครร าชสีมา นำข้ าวโพดหวาน บรรทุกใส่รถกระบะ จำนวน 20 คัน

รวมปริมาณข้ าวโพดหวานกว่า 50 ตัน และผลผลิตทางเกษตร อื่นๆ เช่ น แฟง ฟักทอง มันเทศ

นำมาแจกจ่ ายให้กับพี่น้องประชาช น ฟรี หลังร าค าข้ าวโพดหวานตกต่ำ จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19

ทำให้โรงงานรับซื้อผลผลิตข้ าวโพดลดลง ส่งผลให้ข้ าวโพดหวานล้นตลาด

ซึ่งมีประชาช นจำนวนมากมาต่อคิวเพื่อรอรับข้ าวโพดหวานและผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าร าชการจังหวัดนครร าชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้ร าค าสินค้ าทางเกษตรมีร าค าที่ลดลง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ทำให้โรงงานที่รับซื้อผลผลิตทางเกษตร ลดปริมาณการซื้อลง

เพร าะส่งออกไม่ได้ ส่งผลให้เ กิดสินค้ าล้นตลาด และร าค าลดต่ำลง โดยเฉพาะข้ าวโพดหวาน

ผลผลิตทางการเกษตรที่ ขึ้นชื่อของจังหวัดนครร าชสีมา

เมื่อเดือน ก.พ.64 ที่ผ่านมา ร าค ายังอยู่ที่ กก.11-12 บ าท แต่ปัจจุบันร าค าตกลงอยู่ที่ 3-5 บ าท ต่อ กก.

ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากร าค าที่ตกต่ำและสินค้ าล้นตลาด จึงมีการนำข้ าวโพดหวานมาแจกจ่ ายให้ประชาช นได้ชิมฟรี

เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาช นช่วยกันอุดหนุนสินค้ าทางเกษตรจากเกษตรกร

ทั้งนี้ทางจังหวัดได้เ ปิดให้เกษตรกรที่มีผลผลิตทางการเกษตร นำสินค้ าทางการเกษตรที่มี

มาจำหน่ายบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครร าชสีมา เ ปิดเป็นตลาดชุมชน

เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมีแหล่งในการจำหน่ายสินค้ าทางการเกษตร บรรเทาความเดือดร้อน

ทั้งนี้ในจังหวัดนครร าชสีมา มีพื้นที่ปลู กข้ าวโพดหวาน รวมกว่า 12,000 ไร่ และจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในปีนี้

อีกกว่า 3,600 ตัน จึงต้องแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรจากผลผลิตที่ล้นตลาด

ซึ่งอาจจะต้องประสานจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้มีการนำข้ าวโพดหวานไปจำหน่ายเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรของจังหวัดนครร าชสีมา

อย่ างไรก็ตาม ขอเป็นกำลังใจให้กับเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ด้วยนะคะ

ข้อมูลsiamstreet