เร าช นะ ใช้จ องตั๋ วรถ ช่ วงเ ทศก าลสงกร านต์ได้

บขส. จองตั๋ วเทศกาลสงกร านต์ ใช้บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ-เร าช นะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กร รมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

เ ปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกร านต์ปีนี้ บขส. ได้เ ปิดให้บริการจองตั๋ วล่วงหน้า

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาช นที่ประสงค์จะเดินทางในช่วงเทศกาลดังกล่าว

และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดรถโดยสารให้เพียงพอกับความต้องการของประชาช น

ลดปัญ หาความแออัดในการเข้าใช้สถานี และป้องกันปัญ หาผู้โดยสารตกค้ าง

โดยผ่านช่องทางการจำหน่ายตั๋ วของ บขส. อาทิ เว็บไซต์ บขส. www.transport.co.th,

เค าน์เตอร์เซอร์วิส, ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ และ ตัวแทนจำหน่ายตั๋ วของ บขส. ทั่วประเทศ

สำหรับผู้ใช้สิ ทธิโครงการ “เร าช นะ” และผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ สามารถใช้สิ ทธิ์จองตั๋ วโดยสารของ บขส. ล่วงหน้า

ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ วของ บขส. ทั่วประเทศเท่านั้น ไม่สามารถจองทางออนไลน์ได้

สอบถามร ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลsanook