เ ตรียมรั บมื อฝ นตกห นัก8 จังห วัด

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม กรมอุตุนิยมวิทย า เ ปิดเผยว่า ตั้งแต่เวลา 06.00 วันเสาร์ ถึงเวลา 06.00 น.

วันอาทิตย์ ไม่มีพื้นที่เ สี่ยงภั ยฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแ รง โดย ภาคเหนือ มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด

กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนถึงร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

ภาคกลาง อากาศร้อนถึงร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ภาคตะวันออก อากาศร้อนถึงร้อน

กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศร้อนถึงร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

ขณะภาคใต้ฝั่งอันดามัน อากาศร้อนถึงร้อนในตอนกลางวัน ฝนฟ้าคะนอง ที่ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เมฆเป็นส่วนมาก ฝนฟ้าคะนอง ที่ สุร าษฎษร์ธานี นครศรีธรรมร าช พัทลุง และสงขลา

พย ากรณ์อากาศ

พื้นที่เ สี่ ยง ภั ย

ร ะมัดร ะวังในการเดินทาง

จังหวัดไหนโดนบ้ างเ ช็กเลย

อย่ างไรก็ตามอากาศเ ปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุ ขภาพด้วยครับ

ขอบคุณ กรมอุตุฯ