ไ ทม์ไ ลน์ ม33 เร ารักกั น รั บเ งินวั นไ หน

เกาะติดความคืบหน้ามาตรการ “ม.33 เร ารักกัน” มาตรการที่รั ฐดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตน

มาตร า 33 ในระบบประกันสังคมโดยเฉพาะ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้วันที่ 9 มี.ค.2564 ครม.มีมติปรับปรุงร ายละเอียดใหม่

โดยเฉพาะการขย ายเวลา “ยืนยันตัวตน” ใหม่จนถึง 31 พ.ค.64 จากเดิมที่กำหนดไว้ช่วงวันที่ 15-21 มี.ค.2564 เท่านั้น

ทั้งนี้การขย ายเวลายืนยันตนใหม่นี้ รั ฐจึงได้แบ่งช่วงเวลาของการยืนยันตัวตนเป็น 3 ครั้ง

ซึ่งจะส่งผลต่อการรับวงเ งินเยี ยวย า 4,000 บ าท ที่จะมีการจ่ ายเป็นร ายสัปดาห์ ทุกๆ วันจันทร์

สัปดาห์ละ 1,000 บ าทด้วย โดยมีระยะเวลาจ่ ายเ งินเยี ยวย าผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ดังนี้

1. กดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค.2564 จะได้รับวงเ งินเข้าแอพฯ เป๋าตัง

ทั้งหมด 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บ าท

22 มี.ค.2564 (รับเ งินงวดแรก)

29 มี.ค.2564

5 เม.ย.2564

12 เม.ย.2564

2. กดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 11 เม.ย.2564

ก็จะได้รับวงเ งินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. จนถึงวันที่กดใช้งาน และจะได้รับเ งินสัปดาห์ละ 1,000 บ าท

ทุกๆ วันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บ าท

3.หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค.2564

ก็จะได้รับวงเ งินสะสม จำนวน 4,000 บ าท หลังการกดใช้งานครั้งเดียว

ทั้งนี้ช่วงเวลาที่จะได้รับวงเ งินเยี ยวย า จะขึ้นอยู่กับผู้ประกันตน มาตร า 33

ที่ได้สิ ทธิกดยืนยันตัวตนและเริ่มใช้งานเมื่อใด

ที่มา : มติที่ประชุม ครม. ไทยคู่ฟ้า