ก ลุ่มพิเ ศษ ทร าบผลก ารคั ดก รองแ ล้ววั นนี้

“กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” อัพเดทความคืบหน้าการประกาศผลการ “ทบทวนสิ ทธิเร าช นะ”

ของประชาช นที่ขอทบทวนสิ ทธิมาตรการ “เร าช นะ” ที่ได้ลงทะเ บียนผ่านเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ไปก่อนหน้านี้นั้น

ประชาช นทั่วไปที่สละสิ ทธิ์ด้วยเหตุผล “ไม่มีสม าร์ทโฟน” และได้มาลงทะเ บียนในช่องเดียวกัน

กับประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

จะทร าบผลการคัดกรองคุณสมบั ติได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

และจะมีการโอนวงเ งินสิ ทธิ์ จำนวน 5,000 บ าท ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติ

เพื่อใช้จ่ ายผ่านบั ตรประจำตัวประชาช นแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

โดยจำนวนเ งินที่ได้รับในงวดแรกทั้งหมด 4,000 บ าท เนื่องจากรวมเ งินตกเบิกด้วย

และในงวดถัดไปจะได้รับทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1,000 บ าท จนครบจำนวน 7,000 บ าท ตามที่มาตรการกำหนดไว้

วิธีตรวจสอบสิ ทธิ “เร าช นะ”

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

2. เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะผู้รับสิ ทธิ”

3. กรอกข้อมูล “เ ช็คสิ ทธิเร าช นะ” ดังนี้

– หมายเลขบั ตรประชาช น

– ชื่อและนามสกุลภาษาไทย

– วันเดือนปีเ กิด (ข้อมูลตามบั ตรประชาช น)

4. คลิก “ตรวจสอบสถานะ”

หาก “ได้รับสิ ทธิเร าช นะ” ระบบจะแจ้งว่า “ท่านได้รับสิ ทธิเร าช นะ” และปร ากฏตาร างวันที่

และจำนวนเ งินที่จะโอนให้ในแต่ละงวด

หาก “ไม่ได้รับสิ ทธิเร าช นะ” ระบบจะแจ้งว่า “ท่านไม่ได้รับสิ ทธิเร าช นะ”

พร้อมเ หตุผลที่ทำให้ไม่ได้รับสิ ทธิ ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณี

โดยความคืบหน้าของโครงการ “เร าช นะ” ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564 ดังนี้

ประชาช นกลุ่มผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ “บั ตรคนจน” จำนวน 13.7 ล้านคน

ได้มีการใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 41,809 ล้านบ าท

ประชาช นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเร าเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง

และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเ บียนทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติเบื้องต้น

และยืนยันการใช้สิ ทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว มีจำนวนมากกว่า 16.6 ล้านคน

และมีการใช้จ่ ายวงเ งินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 53,237 ล้านบ าท

ประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติแล้ว จำนวน 0.5 ล้านคน

มียอดใช้จ่ ายวงเ งินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 1,329 ล้านบ าท

ทำให้มีผู้ได้รับสิ ทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 30.8 ล้านคน

คิดเป็นมูลค่ าการใช้จ่ ายหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิจไทยแล้วกว่า 96,375 ล้านบ าท

ซึ่งเป็นการใช้จ่ ายผ่านผู้ประกอบการร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน

“ถุงเ งิน” ร้ านค้ าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้ านค้ า

และผู้ให้บริการที่ลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

ข้อมูลbangkokbiznews