ข่ าวดี เร าช นะ ก ลุ่มพิเ ศษ ค ลังขย ายเ วลาให้ลงส มัคร

อัพเดทล่าสุดมาตรการ “เร าช นะ” วันที่ 5 มี.ค.64 นางสาวกุลย า ตันติเตมิท

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษ ฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เ ปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับ

การเ ปิดรับลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการเร าช นะ (โครงการฯ) สำหรับประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ

หรือ “เร าช นะกลุ่มพิเ ศษ” ว่า นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ได้มีนโยบ ายให้มีการดูแล กลุ่มผู้พิก าร ผู้ป่ วยติดเตียง รวมถึงคนชร าที่มีปัญ หาทางกายภาพ

เนื่องจากยังมีประชาช นกลุ่มดังกล่าวบ างส่วนที่ยังไม่ได้ลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการฯ

กระทรวงการคลังจึงได้พิจารณาขย ายระยะเวลาการเ ปิดรับลงทะเ บียนออกไปจากวันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ 26 มีนาคม 2564

โดยระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564 ธนาค ารกรุงไทย จำกัด (มหาช น)

(ธนาค ารกรุงไทยฯ) จะปิดระบบลงทะเ บียนเพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและจะเ ปิดระบบรับลงทะเ บียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ประชาช นสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในท้องที่เพื่อดำเนินการประสานการจัดหน่วยรับลงทะเ บียนเคลื่อนที่

ของธนาค ารกรุงไทยฯ ธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาค ารออมสิน

ดำเนินการรับลงทะเ บียน รวมถึงกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือในการรับลงทะเ บียน

ให้แก่กลุ่มดังกล่าวให้ครอบคลุมต่อไป

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้แถลงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 ดังนี้

1. ประชาช นกลุ่มผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐจำนวน 13.7 ล้านคนได้มีการใช้จ่ าย

ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมาจำนวน 34,137 ล้านบ าท

2. ประชาช นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการ

“เร าเที่ยวด้วยกัน” และ “คนละครึ่ง” และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเ บียนทางเว็บไซต์

www.เร าช นะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิ ทธิ์ร่วมโครงการฯแล้วมีจำนวนมากกว่า 16.5 ล้านคน

และมีการใช้จ่ ายวงเ งินสิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมาจำนวน 43,442 ล้านบ าท

3. ประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษที่ลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการฯระหว่างวันที่ 15– 21 กุมภาพันธ์ 2564

และผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติแล้ว จำนวน 0.5 ล้านคน ทำให้มีผู้ได้รับสิ ทธิ์โครงการฯ

รวมทั้งสิ้นจำนวน 30.7 ล้านคน คิดเป็นมูลค่ าการใช้จ่ ายหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิจไทยแล้วกว่า 77,579 ล้านบ าท

ซึ่งเป็นการใช้จ่ ายผ่านผู้ประกอบการร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน

“ถุงเ งิน” ร้ านค้ าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯรวมถึงผู้ประกอบการร้ านค้ า

และผู้ให้บริการที่ลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการฯจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

ข้อมูลbangkokbiznews