ม33 เร ารักกั น ขย ายเ วลาให้ยื นยันตั วต น

ซึ่งจากเดิมที่กำหนดให้มีการตรวจสอบสถานะผู้ได้สิทธิ “เร ารักกัน”

ในช่วงเวลาเดียวกันกับการใช้งาน และกดยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. และจะได้รับวงเ งินผ่านเป๋าตัง จำนวน 1,000 บ าทต่อสัปดาห์

ในวันที่ 22, 29 มี.ค. และ 5, 12 เม.ย.นี้ โดยหากไม่กดใช้งานและยืนยันตัวตนในช่วงเวลาดังกล่าว

จะถือว่าสละสิ ทธินั้น ได้มีการแ ก้ไขเป็นช่วงดังนี้

1. หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. 64 จะได้รับวงเ งินเข้า 1,000 บ าทต่อสัปดาห์

ทุกๆวันจันทร์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยจะได้รับวงเ งินครั้งแรกวันที่ 22 มี.ค. 64

จากนั้นจะได้รับเ งินในครั้งถัดๆ ไป ในวันที่ 29 มี.ค., 5 เม.ย., 12 เม.ย. 64

2. หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 11 เม.ย. 64

ก็จะได้รับวงเ งินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. จนถึงวันที่กดใช้งาน และจะได้รับเ งินสัปดาห์ละ 1,000 บ าท

ทุกๆวันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บ าท

3. หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 64

จะได้รับวงเ งินสะสมในวันที่กดใช้งาน ครั้งเดียวจำนวน 4,000 บ าท หลังการกดใช้งานครั้งเดียว (ได้ครบวงเ งินในครั้งเดียวเลย)

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ได้รับสิ ทธิจะกดเข้าใช้งานโครงการฯ และกด “ยืนยันตัวตน” ผ่านแอพฯ เป๋าตัง

ในช่วงเวลาไหน แต่ละช่วงก็จะมีกำหนดการโอนวงเ งินให้ในจำนวนที่แตกต่างกันไป และได้รับเ งินเร็วหรือช้าแตกต่างกันไปด้วย

สำหรับกลุ่มผู้ขอทบทวนสิ ทธิและผ่านการคัดกรองเป็นผู้ได้รับสิ ทธิ สามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. – 31 พ.ค. 64

ยืนยันเพื่อรับสิ ทธิระหว่างวันที่ 5-11 เม.ย. 64 จะได้รับวงเ งินสะสมในวันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวน 4,000 บ าท

และหากยืนยันระหว่างวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค.2564 จะได้รับวงเ งินสะสมในวันที่กดใช้งาน จำนวน 4,000 บ าท

ข้อมูลsiamtopic