เ งินเร าช นะ เ ข้าบั ตรค นจน ง วดวั นที่12 มีน าคม

กระทรวงการคลัง โอนเ งินมาตรการ “เร าช นะ” ให้ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า กระทรวงการคลังโอนเ งินจากมาตรการ “เร าช นะ”

ให้กลุ่มผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เป็นครั้งที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

การโอนเ งินดังกล่าว มี 2 วงเ งินด้วยกัน ได้แก่ 675 บ าท และ 700 บ าท

ขึ้นอยู่กับเงื่ อนไขด้านร ายได้ที่กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้

สำหรับวันโอนเ งินจาก “เร าช นะ” ให้ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เหลืออีก 2 งวด

โดยกระทรวงการคลังจะโอนให้ทุกวันศุกร์ ได้แก่

วันที่ 19 มีนาคม 64

วันที่ 26 มีนาคม 64

ทั้งนี้ เ งินที่ได้จากมาตรการ “เร าช นะ” ประชาช นสามารถสะสมเพื่อนำไปใช้จ่ ายได้ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลprachachat