เ พิ่มเ งินให้ก ลุ่มนี้ก ลุ่มเ ดียว เ ป็น1000 บ าทต่อเ ดือน

วันนี้ ( 12 มีนาคม 2564 ) ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักข่ าว กรมประชาสัมพันธ์

ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า ที่ประชุมคณะกร รมการส่งเ สริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการแห่งชาติ

เตรียมชง ครม. ปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการ จาก 800 บ าท เป็นคนละ 1,000 บ าทต่อเดือน

นางสาวสร าญภัทร อนุมัติร าชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคน พิ ก า ร เผยว่า

ที่ประชุมคณะกร รมการส่งเ สริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคน พิ ก า ร แห่งชาติ

เห็นชอบปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยคน พิ ก า ร จาก 800 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บ าทต่อคนต่อเดือน

สำหรับกลุ่มคน พิ ก า ร ที่มีบั ตรประจำตัวคน พิ ก า ร ไม่มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

และอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยให้กรมส่งเ สริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคน พิ ก า ร เสนอที่ประชุมคณะรั ฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

ภาพจาก NNT

ขอบคุณที่มาจาก เพจเฟซบุ๊ก สำนักข่ าว กรมประชาสัมพันธ์