ก รมข นส่ ง เ ผยให้ใช้ใบขั บขี่แ บบปี2564

จากกรณีที่ กรมการขนส่งทางบก ประกาศใช้ ใบขับขี่แบบใหม่ 2564 ทุกประเภท

ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ คณะรั ฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

ให้สัตย าบันเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจร าจรทางถนน ณ กรุงเวียนนา ค.ศ.1968

มีผลทำให้ประเทศไทยต้องอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว

ในการออกใบอ นุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันประกาศกรมการขนส่งทางบกดังกล่าว

ยังมิได้กำหนดแบบใบอ นุญาตขับรถอนุสัญญาว่าด้วยการจร าจรทางถนน ณ กรุงเวียนนา ค.ศ.1968

ดังนั้นเพื่อให้การกำหนดแบบใบอ นุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์เป็นไปอย่ างครบถ้วน ถูกต้อง

และเหมาะสมและครอบคลุมถึงใบอ นุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทย

เป็นภาคีตามอนุสัญญาว่าด้วยการจร าจรทางถนนค.ศ.1968

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดแบบใบอ นุญาตขับรถไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 . ให้ยกเลิกประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องกำหนดแบบใบอ นุญาตขับรถตามกฎหมาย

ว่าด้วยรถยนต์พ.ศ.2560 ประกาศณวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข้อ2. ใบอ นุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคร าว ใบอ นุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคร าว

ใบอ นุญาตขับรถจักรย านยนต์ส่วนบุคคลชั่วคร าว ใบอ นุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

ใบอ นุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบอ นุญาตขับรถจักรย านยนต์ส่วนบุคคล

ใบอ นุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอ นุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอ นุญาตขับรถจักรย านยนต์สาธารณะ

ใบอ นุญาตขับรถบดถนนใบอ นุญาตขับรถแทรกเตอร์และใบอ นุญาตขับรถชนิดอื่นตามมาตร า 43(9)

ใบอ นุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ ใบอ นุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ

หรือใบอ นุญาตขับรถจักรย านยนต์ตลอดชีพให้ใช้แบบใบอ นุญาตที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 3 ใบอ นุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด

ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจร าจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ.1949

ข้อ 4 ใบอ นุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด

ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจร าจรทางถนน ทำ ณ กรุงเวียนนา ค.ศ.1968

ข้อ 5 ใบ อนุญาตที่ออกไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ

ส่วนกรณีใครมีใบขับขี่รูปแบบเก่ายังไม่หมดอายุ สามารถใช้ต่อไปได้จนกว่าจะหมดอายุได้เลย

เมื่อถึงเวลาไปต่อใบขับขี่กรมการขนส่งก็จะเ ปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ให้เอง

ข้อมูลsiamtopic