วิธีดูย อดเ งินคงเ หลือเร าช นะ สำห รับ ก ลุ่มไม่มีส มาร์ทโ ฟน

กระทรวงการคลัง ระบุกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ได้รับสิ ทธิเร าช นะ

ใช้จ่ ายผ่านบั ตรประชาช นสามารถตรวจวงเ งินเ งินคงเหลือได้จากแอปฯ ถุงเ งิน

และโทรสอบถามบริการตรวจสอบวงเ งิน จากกรณีที่กลุ่มไร้สมาร์ทโฟน

รวมถึงกลุ่มที่้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษที่ผ่านการคัดกรองลงทะเ บียน www.เร าช นะ.com

ที่จุดรับลงทะเ บียนของแบงก์รั ฐ และหน่อยบริการเคลื่อนที่ ได้รับสิ ทธิเร าช นะ วงเ งิน 7,000 บ าท

โดยสามารถใช้จ่ ายผ่านบั ตรประชาช น (Smart Card) กับร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการเร าช นะในช่วงที่ผ่านมานาน

บ างคนอาจเ กิดข้อสงสัยถึงวงเ งินคงเหลือในบั ตรว่าจะตรวจสอบวงเ งินสิ ทธิคงเหลือได้อย่ างไรบ้ าง ล่าสุด

กระทรวงการคลังได้ตอบคำถามในเรื่องนี้แล้ว คำถาม: ประชาช นกลุ่มที่ใช้จ่ ายวงเ งินสิ ทธิเร าช นะผ่านบั ตรประจำตัวประชาช น

สามารถตรวจสอบยอดว งเ งินสิ ทธิคงเหลือได้อย่ างไร?

คำตอบ ประชาช นกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบยอดว งเ งินสิ ทธิคงเหลือได้จากแอปพลิเคชั่นถุงเ งินของร้ านค้ า

หลังจากชำระค่ าสินค้ าและบริการ หรือโทรสอบถามบริการตรวจสอบวงเ งินสิ ทธิคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติหมายเลข 0 2109 2345 กด 3

จำนวนเ งินที่เข้าไม่จำเป็นต้องใช้หมดภายในครั้งเดียวนะครับ สะสมไว้ใช้ได้ถึงเดือนพฤษภาคม 64

ขอบคุณ สนุกดอทคอม