เ สนอรับเ งิน 15000 โ ดยใช้แค่บั ตรประชาช น

ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา

โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับ เ งินเ ยียวย า

จากรั ฐบ าลในทุกโครงการที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤติcv-19 โดยระบุว่า

มีบั ตรประชาช นไทย ควรได้เ งินชดเชยเท่ากันทุกคน

1. รั ฐบ าลไทยใช้ เ งินเ ยียวย า จำนวนมากถึง 1.9 ล้านล้านบ าท คิดเป็น 11.4%

ของผลผลิตของชาติ (GDP) เพื่อแก้วิกฤติ โดยเป็นเ งินกู้ถึง 1 ล้านล้านบ าท

ประชาช นไทยทุกคน ต้องร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน

2. รั ฐบ าลมีเป้าหมายกู้เ งิน เพื่อมาชดเชย เป็น เ งินเ ยียวย า ประชาช น 600,000 ล้านบ าท

และฟื้นฟูเศร ษฐกิจ 400,000 ล้านบ าท

3. วิธีการจ่ าย เ งินเ ยียวย าเราไม่ทิ้งกัน ของรั ฐบ าล มีเงื่ อนไขยุ่งย ากมาก

ชดเชยประชาช นแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน

4. การชดเชยแ รงงาน ในระบบประกันสังคมก็ยิ่งยุ่งย ากใหญ่ ล่าช้าและไม่เท่าเทียม

5. การชดเชยเกษตรกร หรือเ งิน เ ยียวย าเกษตรกร กลับชดเชยให้เป็นต่อครอบครัว ซึ่งลักลั่นกับกรณีเ ยียวย า

6. กรณีนี้ เ หตุเ กิดจากวิกฤติ ทั่วโลก ประชาช นไทยทุกคนได้รับผลกระทบ

รั ฐบ าลจึงควรชดเชยและจ่ าย เ งินเ ยียวย า ทุกคน เท่ากัน ทันที ไม่ยุ่งย าก ไม่ล่าช้า

ไม่มีเงื่ อนไขมาก การให้เ งินชดเชยไม่เท่ากันนั้นไม่เป็นธรรม

ขอบคุณ thebangkokinsigh