อ าก าศแ ปรป รวน ทั้งร้ อน ทั้งฝ น

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมใต้และ

ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแ รงเ กิดขึ้นบ างพื้นที่

โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน จึงขอให้ประชาช นในบริเวณดังกล่าวระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะนอง

และลมกระโชกแ รงที่อาจจะเ กิดขึ้นได้ รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออก

พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองบ างแห่ง

พย ากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุ ณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเ ซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อากาศ 7 วันข้างหน้า ค าดหมายในช่วงวันที่ 11-12 มี.ค. 64

ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่าง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ลักษณะเช่ นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแ รงเ กิดขึ้นบ างพื้นที่

โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในช่วงวันที่ 13-17 มี.ค. 64

หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบ างแห่ง สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย

และภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนบ างแห่ง ตลอดช่วง

ข้อควรระวังในช่วงวันที่ 11-12 มี.ค. 64 ขอให้ประชาช นบริเวณประเทศไทยตอนบน

ระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแ รง โดยหลีกเ ลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง

ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลู กสร้ างที่ไม่แข็งแ รง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกัน

และระวังความเ สียห ายที่จะเ กิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

ข้อมูลกรมอุตุวิทย า