ม33เร ารักกั น ป รับปรุงขั้ นตอน ย้ำ4 ก ลุ่ม แ จ้งผล4 ช่ องท าง

อัพเดทความคืบหน้า “ม33เร ารักกัน” ตรวจสอบเ ช็คสิ ทธิ์

ปรับปรุงขั้นตอนการยื่นทบทวนสิ ทธิ ย้ำ 4 กลุ่ม-แจ้งผล 4 ช่องทาง

กระแสความสนใจการแจกเ งิน ตามโครงการ ม33เร ารักกัน

ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com มีความคืบหน้าอย่ างต่อเนื่อง หลังจาก

คณะรั ฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์ขั้นตอนการยื่นทบทวนสิ ทธิ

โครงการ ม33เร ารักกัน ตามที่สำนักงานประกันสังคมเสนอ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงแ รงงาน เ ปิดเผยว่า

ขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิ ทธิในวันที่ 15 – 28 มี.ค. 2564 สามารถยื่นขอทบทวนสิ ทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

เวลา 06.00 – 23.00 น. โดยเ ปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนกลุ่มต่างๆ ได้ยื่นขอทบทวนสิ ทธิ

4 กลุ่มได้สิ ทธิ์ขอทบทวนสิ ทธิ

กลุ่มที่ 1 ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเ บียนวันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. 2564

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ลงทะเ บียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com แต่ถูกปฏิเ สธว่าไม่เป็นผู้ประกันตนมาตร า 33

ในระบบประกันสังคม ณ วันที่ 19 ม.ค. 2564 หรือ วันที่ 15 ก.พ. 2564

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่มีคุณสมบั ติไม่เข้าเงื่ อนไขโครงการ ม33เร ารักกัน

กลุ่มที่ 4 ผู้ประกันตนที่ลงทะเ บียนแล้วแต่ข้อมูลไม่ตรงกับสำนักทะเ บียนกลาง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เช่ น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล วันเดือนปีเ กิด เป็นต้น

ทั้งนี้ วันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย. 2564 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองผู้ได้รับสิ ทธิ

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิ ทธิได้ทางหน้าเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

วันที่ 5 -11 เม.ย.64 ผู้ได้รับสิ ทธิจะต้องกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. ถึง 31 พ.ค. 2564 และจะได้รับวงเ งินสะสมผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

จำนวน 4,000 บ าท ในวันที่ 12 เม.ย.64 หรือ ณ วันที่กดยืนยันสิ ทธิ

รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงแ รงงาน ย้ำว่ากลุ่มผู้ประกันตนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

ให้นำบั ตรประชาช นแบบสมาร์ทการ์ดมายื่นให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ก รุงเทพมหานครพื้นที่

จังหวัด สาขา ในวันที่ 15 – 28 มี.ค. 2564 เพื่อลงทะเ บียนแทน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

จากนั้นวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2564 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบผู้ประกันตนว่ามีเ งินฝากเกิน 500,000 บ าทหรือไม่

และจะต้องไม่เป็นผู้มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ร่วมถึงไม่เคยได้รับสิ ทธิโครงการเร าช นะ

แจ้งผลการตรวจสอบสิ ทธิใน วันที่ 5 -11 เม.ย. 2564 ผ่าน 4 ทางด้วยกัน

1. SMS หมายเลขโทรศั พท์บุคคลอ้างอิง

2.โทรศั พท์แจ้งตามหมายเลขโทรศัพท์บุคคลอ้างอิง

3.โทรศั พท์แจ้งสถานประกอบการให้แจ้งผู้ประกันตน

4.ไลน์แจ้งสถานประกอบการให้แจ้งผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนที่ได้รับสิ ทธิรับวงเ งิน 4,000 บ าท สามารถใช้จ่ ายผ่านบั ตรประชาช น

เหมือนกับโครงการเร าช นะในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564 โดยจะต้องใช้จ่ ายซื้อสินค้ าและบริการไม่เกินวันที่ 31 พ.ค. 2564

คุณสมบั ติผู้ได้รับสิ ทธิ และข้อเสนอแนะโครงการ ม33เร ารักกัน

ติดต่อ สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

การลงทะเ บียน ม33เร ารักกัน และการเข้าใช้งานแอปฯ เป๋าตัง

ติดต่อ 02-111-1122 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา – สำนักงานประกันสังคม , กระทรวงแ รงงาน