ม33 เร ารักกั น ซื้ ออ ะไรได้บ้ าง

เ ช็คให้ชัวร์ก่อนรับเ งินและใช้เ งินเยี ยวย า “ม.33 เร ารักกัน” 4,000 บ าท ผู้ประกันตนมาตร า33 ที่ได้รับสิ ทธิ

ต้องใช้จ่ ายที่ร้ านค้ าและบริการที่โครงการกำหนด และใช้เ งินภายใน 31 พ.ค. เท่านั้น

“ม.33 เร ารักกัน” ปิดลงทะเ บียนสำหรับ “ประชาช นลงทะเ บียนใหม่” ที่มีคุณสมบั ติ ผ่านเว็บไซต์

“www.ม33เร ารักกัน.com” ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. 64

ซึ่งหลังจากนี้ระบบจะทำการตรวจสอบคุณสมบั ติของผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “เร ารักกัน”

ก่อนประกาศผลผู้ได้รับเ งินเยี ยวย า 4,000 บ าท ในวันที่ 15 มี.ค. 64 ผ่านเว็บไซต์ ม.33 เร ารักกัน

พร้อมให้กด “ยืนยันสิ ทธิ” ในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และเตรียมรับเ งินเข้า “G-Wallet” ในแอพฯ “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่ 22 มี.ค. 64

แ ม้โครงการจะยังไม่โอนเ งินให้ใช้จ่ ายในตอนนี้ แต่สิ่งที่ผู้รับสิ ทธิควรรู้ และทำความเข้าใจก่อนใช้จ่ าย

เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่ างถูกต้องตามที่โครงการกำหนด และไม่เ สี่ยงถูก “ตัดสิ ทธิ” เพร าะทำผิดกติกา

“กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” รวบรวมช่องทางในการใช้จ่ ายเ งิน 4,000 บ าทภายใต้โครงการ ม.33 เร ารักกัน

พร้อมทั้งเงื่ อนไขการใช้เ งินซื้อสินค้ าหรือจ่ ายค่ าบริการ ดังนี้

สิ ทธิ ม.33 เร ารักกัน จ่ ายเ งินที่ไหนได้บ้ าง

ผู้ที่ได้รับสิ ทธิ ม.33 เร ารักกัน ที่ใช้เ งินผ่านแอพฯ เป๋าตัง สามารถใช้จ่ ายได้ 4 กลุ่มร้ านค้ าและผู้ให้บริการหลัก ได้แก่

1. ร้ านถุงเ งินธงฟ้าประชารั ฐ

2. ร้ านค้ าคนละครึ่ง

3. ร้ านค้ าเร าช นะ

4. ขนส่งสาธ ารณะที่เข้าร่วมโครงการ

สิ ทธิ ม.33 เร ารักกัน ใช้จ่ ายอะไรได้บ้ าง

ธงฟ้า

กิจการ OTOP

สินค้ าทั่วไป

สุขภาพ ความงาม

ขนส่งสาธ ารณะ

รับเหมา งานช่าง ทำความสะอาด

สุขภาพ การแพทย์

ทั้งนี้ สิ ทธิเร ารักกัน “4,000 บ าท” จะไม่สามารถ “เปลี่ยนเป็นเ งินสด” หรือ

“แลกเป็นเ งินสด” หรือ “โอนเข้าบัญชี” ได้ทุกกรณี หากมีการรับแลกเ งินสดถือว่า “ผิดกฎหมาย”

วิธีค้นหาร้ านค้ าที่ร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” “เร าช นะ” และ “ม.33 เร ารักกัน”

1. เข้าเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com เลือกเมนู “ค้นหาร้ านค้ าเพื่อใช้จ่ ายสิ ทธิ” หรือ คลิกที่นี่

2. กรอกร้ านที่ต้องค้นหาในช่องค้นหา หรือ เลือกประเภทร้ านและบริการ

ข้อมูลbangkokbiznews