เ ผย20 จังห วัดเ ตรียมรับมื อฝ นตก

วันที่ 11 มี.ค.2564 กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโ ชกแ รงบ างพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง

และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจึงขอให้ประชาช นในบริเวณดังกล่าว

ระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโ ชกแ รงที่อาจจะเ กิดขึ้นได้ในบ างพื้นที่

รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วย

สำหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบ างแห่ง

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ทำให้มีฝนเ กิดขึ้นบ างพื้นที่ในบริเวณดังกล่าว ดังนั้นการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันยังคงมีน้อยถึงปานกลาง

เว้นแต่ภาคเหนือยังคงมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง หมอกควันเพิ่มขึ้น เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อน

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุ ณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิ และนครร าชสีมา อุ ณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

กับมีลมกระโ ชกแ รงบ างแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี นครสวรรค์ และอุทัยธานี

อุ ณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเ ซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่

กับมีลมกระโ ชกแ รงบ างแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทร า นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

อุ ณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้

ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆบ างส่วน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลา

ปัตตานี ยะลา และนร าธิวาส อุ ณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเ ซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรัง และสตูล อุ ณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเ ซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

อุ ณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเ ซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนติ ดตามประกาศจากกรมอุตุฯ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปค่ะ

ข้อมุลsiamstreet