ก ลุ่มไ หน เ งินเ ข้าวั นนี้5000

วันที่ 11 มีนาคม ความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศร ษฐกิจของรั ฐบ าลภายใต้โครงการเร าช นะ

แจกเ งิน 7,000 บ าทให้กับประชาช นที่ได้รับผลกระทบจากCV-19 รอบใหม่

ลงทะเ บียนผ่าน www.เร าช นะ.com และธนาค ารกรุงไทย จุดบริการของรั ฐ

ล่าสุด ผลการทบทวนสิ ทธิสำหรับผู้ที่ลงทะเ บียนเร าช นะ ที่ต้องใช้สิ ทธิผ่าน แอพพลิเคชัน เป๋าตัง

ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ -8 มีนาคม 2564 พบว่ามีผู้ขอยื่นทบทวนสิ ทธิทั้งสิน 6.08 แสนคน

โดยจำนวนนี้มีผู้ยื่นทบทวนสิ ทธิ ผ่านทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 -21 กุมภาพันธ์

จำนวน 5.4 แสนคน และทร าบผลการคัดกรองคุณสมบั ติได้ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม

ล่าสุดกระทรวงการคลังจะโอนวงเ งินสิ ทธิ จำนวน 5,000 บ าท

ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติเพื่อใช้จ่ ายผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 11 มีนาคมนี้

-งวดที่ 1 วันที่ 11 มีนาคม 2564 จำนวน 5,000 บ าท

-งวดที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

-งวดที่ 3 วันที่ 25 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

ส่วนผู้ที่ยื่นทบทวนสิ ทธิ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2564

ผ่านทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com และผู้ที่ยื่นทบทวน กรณีทบทวนเ งินได้พึงประเมิน ปีภาษี 2562

เกิน 300,000 บ าท และยื่นแบบแสดงร ายการภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2563 ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากร

เพื่อประกอบการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

จะทร าบผลการทบทวนสิ ทธิทาง www.เร าช นะ.com ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

จะได้รับเ งินในโครงการเร าช นะงวดวันที่ 25 มีนาคม 2564 จำนวน 7,000 บ าท

ส่วนผู้ที่สละสิ ทธิด้วยเ หตุผล ไม่มีสมาร์ทโฟน และได้มาลงทะเ บียนในช่องทางเดียวกัน

กับประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

จะทร าบผลการคัดกรองคุณสมบั ติได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

และจะมีการโอนวงเ งินสิ ทธิ จำนวน 5,000 บ าท ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติ

เพื่อใช้จ่ ายผ่านบั ตรประจำตัวประชาช นแบบสมาร์ทการ์ด ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบั ติได้ทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com หรือ

คอลเซ็นเตอร์ของธนาค ารกรุงไทย จำกัด (มหาช น)

-งวดที่ 1 วันที่ 12 มีนาคม 2564 จำนวน 5,000 บ าท

-งวดที่ 2 วันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

-งวดที่ 3 วันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

ข้อมูลmumkhao