ครม เ ผยเ พิ่มวงเ งินช่ วยเ หลือ เกษ ตรกร

ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) วันที่ 9 มี.ค. อนุมัติเพิ่มวงเ งินโครงการประกันร ายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวปี 2563/64

รอบที่ 1 จำนวน 3,838 ล้านบ าท เพิ่มจากเดิมที่เคยอนุมัติไปแล้ว 46,807 ล้านบ าท

รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 50,646.27 ล้านบ าท เนื่องจากมีเกษตรกรลงทะเ บียนเพิ่มขึ้นหลังจากที่

ครม.อนุมัติไปแล้ว 1.1 แสนครัวเรือน

ครม. ยังอนุมัติเพิ่มวงเ งินโครงการสินเ ชื่อชะลอการข ายข้ าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64

จำนวน 4,504 ล้านบ าท จากที่เคยอนุมัติไปแล้ว 19,826 ล้านบ าท

รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 24,331 ล้านบ าท

เกษตรกรที่เก็บข้ าวเปลือกในยุ้งฉางของตนเองจะได้รับค่ าฝากเก็บ

และรักษาคุณภาพข้ าวอัตร า 1,500 บ าทต่อตันข้ าวเปลือก

ส่วนสถาบันเกษตรกรที่รับซื้อข้ าวเปลือกเข้าโครงการได้รับอัตร า 1,000 บ าทต่อตันข้ าวเปลือก

และเกษตรกรผู้ข ายข้ าวจะได้รับอัตร า 500 บ าทต่อตันข้าวเปลือก

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

เรียบเรียง siamnew