ขย ายเ วลา เร าช นะ สำห รับก ลุ่มพิเ ศษ

กระทรวงการคลัง ขยายเวลาลงทะเ บียนโครงการเร าช นะ สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ

ผู้พิก าร ผู้ป่ วยติดเตียง ผู้สูงอ ายุ เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเ บียน

วันที่ 9 มีนาคม 2564 สถานีข่ าวกระทรวงการคลัง ร ายงานว่า

ขย ายระยะเวลารับลงทะเ บียนโครงการ เร าช นะ สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ

67616235 – asian couple senior playing with a jigsaw puzzle at home

(ผู้พิก าร ผู้ป่ วยติดเตียง รวมถึงผู้สูงอ ายุที่มีปัญ หาทางกายภาพ)

โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องที่ (นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้ าน ข้าร าชการส่วนท้องถิ่น

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้ าน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หมู่บ้ าน ฯลฯ)

เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเ บียน ระหว่างวันที่ 8-26 มีนาคม 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก สถานีข่ าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station