7ขั้ นต อนใช้เ งินเร าช นะ ผ่ านบั ตรประชาช น

เกาะติดมาตรการ “เร าช นะ” ความช่วยเหลือจากภาครั ฐในการบรรเทาความเดือดร้อน

จากสถานการณ์CV-19 ให้กับประชาช น โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีร ายได้น้อย เกษตรกร อาชีพอิสระ

บั ตรคนจน รวมถึงผู้ที่ได้สิ ทธิคนละครึ่งหรือเร าเที่ยวด้วยกัน การช่วยเหลือจะเป็นการโอนเ งินเยี ยวย า 7,000 บ าท

ตลอดมาตรการ ซึ่งมีการแบ่งจ่ ายเป็นร ายสัปดาห์ ผ่านบั ตรคนจน หรือ แอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

ขณะที่ประชาช นที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือมีปัญ หาอื่นๆ เช่ น ไม่สามารถเข้างานแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้

เป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สู งอายุ ผู้พิก าร ผู้ป่ วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเ บียนเอง

หรือเดินทางไปใช้จ่ ายวงเ งินสิ ทธิที่ได้รับผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง) ภาครั ฐได้ให้ความช่วยเหลือ

โดยเ ปิดให้ลงทะเ บียนเร าช นะเพิ่มเติมผ่านสาขาธนาค ารกรุงไทย หรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเ บียน

ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 ก.พ.2564 เพียงใช้บั ตรประชาช นใบเดียว

อัพเดทมาตรการ “เร าช นะ” สำหรับกลุ่มไม่สมาร์ทโฟน ที่ลงทะเ บียน รอบ 1 เมื่อวันที่ 15-21 ก.พ.2564

ด้วยบั ตรประชาช นแบบสมาร์ทการ์ด สามารถตรวจสอบสิทธิผลการคัดกรองคุณสมบัติมาตรการเร าช นะได้ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 2564

ผ่านเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com และเริ่มรับเ งินตั้งแต่วันนี้ (5 มี.ค.2564) เป็นต้นไป

ล่าสุด เพจไทยคู่ฟ้า ช่องทางสื่อสารทางเพจบุ๊ครั ฐบ าลไทย ให้ข้อมูลเ ปิดเผย 7 ขั้นตอน

สแกนบั ตรประชาช น ใช้จ่ าย “เร าช นะ” ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1.เข้าแอปพลิเคชันถุงเ งิน เลือกเมนู “เร าช นะ”

2.เลือก “บั ตรประชาชน” ปุ่มสีเหลือง (ร้ านค้ าต้องอัปเดต แอปฯ ถุงเ งิน

เป็นเวอร์ชัน 3.3.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถรับชำระผ่านบั ตรประชาช นได้)

3.สแกนบั ตรประชาช นของผู้ใช้สิ ทธิ

4.ตรวจสอบเลขบั ตรประชาช นให้ตรงกับบั ตรประชาช นของผู้ใช้สิ ทธิ

5.ระบุจำนวนเ งิน โดยตรวจสอบยอดเ งินคงเหลือก่อนระบุจำนวนเ งิน

6.เลือกวิธียืนยันการชำระเ งิน ด้วยการใส่รหัส PIN 6 หลักของผู้ถือบั ตร หรือร้ านค้ าสแกนใบหน้าผู้ใช้สิ ทธิด้วยกล้องหลัง

7.ยืนยันการชำระเ งิน 8. รับหลักฐานการรับชำระเ งิน (ตรวจสอบยอดเ งินสิ ทธิคงเหลือ หลังจากการชำระ)

ข้อมูลbangkokbiznews