งงม าก โ ดนยกเ ลิกสิ ทธิ ทั้งที่ใช้เ งินไปพันก ว่าบ าทแ ล้ว

วันที่ 9 มี.ค.64 มีร ายงานว่า ได้มีห ญิงสูงอายุคนหนึ่ง ชาว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จู่ๆ ถูกยกเลิกสิ ทธิ์เร าช นะ หลังจากที่ใช้เ งินไปพันกว่าบ าท และไม่ทร าบว่าถูกยกเลิกไปได้อย่ างไร

โดยนางแฉล้ม ธรรมวาสี อายุ 62 ปี ที่บ้ านพักในพื้นที่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นางแฉล้ม กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับสิ ทธิ์โครงการเร าช นะ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้รับเ งินช่วยเหลือจากภาครั ฐ

และใช้ไปพันกว่าบ าท โดยลู กส าวเป็นคนลงทะเ บียนให้ และใช้เบอร์โทรศัพท์ของหลานลงทะเ บียน

ส่วนแอพฯ เป๋าตังค์อยู่ในโทรศัพท์ของลู กเขย เพร าะตนไม่มีสมาร์ตโฟน

จากนั้นตนก็ซื้อโทรศัพท์สมาร์ตโฟนเพื่อความสะดวกในการใช้จ่ าย

และเมื่อวันที่ 4 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้ให้น้องชายเป็นคนโอนแอพฯ เป๋าตังค์จากเครื่องลู กเขยมายังเครื่องตน

โดยรหัสโอทีพีส่งไปที่เบอร์ของหลานส าว ซึ่งเป็นเบอร์ที่ใช้ลงทะเ บียนครั้งแรก

ทุกอย่ างเรียบร้อยดีสามารถเ ปิดแอพฯ เป๋าตังค์ในโทรศัพท์ของตนได้ทันที พร้อมยอดเ งินที่เหลืออยู่สองพันกว่าบ าท

นางแฉล้ม กล่าวต่อว่า ปร ากฏว่าถัดมาในวันที่ 5 มี.ค. ได้นำโทรศัพท์ไปซื้อของที่ร้ านค้ า

ปร ากฏว่าเมื่อเข้าแอพฯ เป๋าตังค์ ก็ปร ากฏข้อความว่า “ท่านยกเลิกสิ ทธิ์เร าช นะ ทำให้งงมาก

เพร าะไม่ได้เป็นคนยกเลิกและไม่รู้ว่าถูกยกเลิกไปได้อย่ างไร

เมื่อสอบถามลู กเขยที่เคยมีแอพฯ เป๋าตังค์ของตน และลู กส าวซึ่งเป็นคนลงทะเ บียนให้

ก็ยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปยกเลิกสิ ทธิ์แต่อย่ างใด ติดต่อธนาค ารก็บอกว่าสิ ทธิ์เร าช นะได้มีการยกเลิกไปแล้ว

ก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ ว่าใครเป็นคนยกเลิกและยกเลิกได้อย่ างไร หรือมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนใด

ด้าน นายพรรษา ธรรวาสี กล่าวว่า ทำตามขั้นตอนทุกอย่ างถูกต้อง และแอพฯเป๋าตังค์ก็สามารถเ ปิดใช้ได้ตามปกติ

มีเ งินอยู่ในระบบเรียบร้อย อย ากให้ผู้รู้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบ

และไขข้อสงสัยในเรื่องนี้ว่าเร าช นะของพี่ส าวถูกยกเลิกไปได้อย่ างไร ยกเลิกไปเมื่อไหร

วันเวลาและสถานที่ใด รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่เข้าไปยกเลิกว่าเป็นเบอร์ใด

หรือมาจากความผิดพลาดของระบบหรือทางเทคนิคหรือไม่ เพื่อให้ทุกอย่ างเคลียร์และสร้ างความสบ ายใจให้กับทุกฝ่าย

ข้อมุลsiamnews