พุ่ งขึ้นมาแ ล้ว ร าค าท อง

วันที่ 10 มีนาคม 2564 สมาคมค้ าทองคำร ายงาน ร าค าทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:27 น.

โดยร าค าทองล่าสุดในวันนี้ ร าค านั้น ได้ปรับขึ้นมา 150 บ าท โดยวันนี้ทองคำแท่ ง

รับซื้อบ าทละ 24,850 ข ายออกบ าทละ 24,950 บ าท ส่วนทองรูปพรรณ

รับซื้อบ าทละ 24,407.60 ข ายออกบ าทละ 25,450 บ าท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เร าต้องสังเกตุอะไรบ้ างนั้น

เร ามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งร ายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน

พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้ านทองต่างๆ ซึ่งนอกจากร้ านข ายทองต้องติดสลากสินค้ าถูกต้องและชัดเจนแล้ว

ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1. ร้ านทองต้องแสดงร าค าข ายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน

มีการแสดงร าค ารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ ากำเหน็จ ซึ่งค่ ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้ าน แต่ติดอยู่ในถาด

2. มีป้ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3. มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่ น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4. ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5. ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ที่มา สมคมผู้ค้ าทองคำ