อย่ าเ พิ่งลบทิ้ ง เ ป๋าตัง ยังใช้ป ระโยช น์ได้อีกเ ยอะ

แอพฯ “เป๋าตัง” และฟีเจอร์ “G-Wallet” เป็นหนึ่งไอเทมสำคัญในการใช้จ่ ายเ งินจากโครงการ

“เร าช นะ” และ “คนละครึ่ง” ที่ช่วยเหลือเยี ยวย าประชาช นที่รับผลกระทบจาก “CV-19”

สำหรับคนละครึ่งเฟส2 กำลังจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 มี.ค. นี้

ส่วนเร าช นะอยู่ระหว่างเ ปิดให้ใช้จ่ ายได้จนถึง 31 พ.ค. 64 หลังจากที่หลายคนใช้เ งินเยี ยวย าจนหมด

อาจจะลบแอพฯ เป๋าตังออกเพร าะคิดว่าหมดประโยช น์แล้ว ทว่า “เป๋าตัง”

ไม่ได้มีไว้แค่ใช้จ่ ายเ งินของโครงการจากภาครั ฐเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ประโยช น์อื่นๆ ได้อีกเพียบ

ซึ่งในบ างฟังก์ชั่น หลายแอพฯ ทำไม่ได้

“กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” จึงรวบรวมคุณสมบัติ และฟังก์ชั่นสำคัญๆ ของแอพพลิเคชั่น

“เป๋าตัง” ที่มีติดเครื่องไว้ใช้ประโยช น์ได้แม้จะสิ้นสุดโครงการเยี ยวย าจากภาครั ฐแล้วก็ตาม แล้ว แอพฯ “เป๋าตัง” ทำอะไรได้บ้ าง?

รับเ งินจากภาครั ฐ ผ่าน “G-Wallet”

“G-Wallet” คือฟังก์ชั่นที่หลายคนคุ้นเคย เนื่องจากเป็นตัวกลางในการใช้จ่ ายเ งินที่ได้รับมาจากภาครั ฐทุกโครงการ

ตั้งแต่ “คนละครึ่ง” “เร าช นะ” “เร าเที่ยวด้วยกัน” ตลอดจน “ม.33 เร ารักกัน” โดย G-Wallet สามารถใช้ง่ายได้ ดังนี้

– ใช้จ่ ายตามสิ ทธิโครงการที่ร้ านค้ าถุงเ งินทั่วประเทศ (ตามเงื่ อนไขของโครงการ)

– สแกน QR Code เพื่อชำระเ งินตามสิ ทธิโครงการ

– สร้ าง QR Code เพื่อเติมเ งินเข้า G-Wallet เพื่อใช้จ่ ายตามสิ ทธิโครงการ และโอน เติม จ่ าย

– ใช้เ งินทำร ายการ โอนเ งิน เติมเ งิน จ่ ายบิล โอนเ งินพร้อมเพย์ และสแกน QR

– ผูก “บั ตรเครดิต” บน G-Wallet ตามสิ ทธิโครงการ เพื่อใช้จ่ ายที่ร้ านค้ า “ถุงเ งิน” ที่ร่วมโครงการ

จ่ าย “หนี้ กยศ.”

ลู กหนี้ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สามารถดูข้อมูลยอดหนี้ของตัวเอง

ประวัติการชำระได้ และสามารถชำระหนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วย

จองคิวพบแพทย์ และตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับด้านสุขภาพ ผ่าน “Health Wallet”

– ตรวจสอบข้อมูลสิ ทธิฯ และเงื่ อนไขบริ การหลักประกันสุขภาพ

– ใช้ QR Health ID ยืนยันตัวตนแทนบั ตรประชาช น

– รองรับการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการล่วงหน้ากับหน่วยบริการ

– ค้นหาหน่วยบริการที่อยู่ใกล้คุณ

– แจ้งเตือนนัดหมายบริการใกล้ถึง

– ในกรณีที่มีค่ าบริการเพิ่มเติม สามารถชำระผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” ได้ทันที

ลงทุนพันธบั ตรรั ฐบ าล

“เป๋าตัง” รองรับการซื้อข ายพันธบั ตรแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

ที่มีความน่าเ ชื่อถือ ความรวดเร็ว ความโปร่งใส และมีโครงสร้ างต้นทุนที่ต่ำ

ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน ผ่านปุ่ม “พันธบั ตรออมทรั พย์รุ่นวอลเล็ต สบม.” โดยจะสามารถกดซื้อได้เมื่อมีการเ ปิดจำหน่ายเป็นรอบๆ

ใช้จ่ ายแบบไม่ใช้เ งินสด

– เติมเ งินทุกค่ ายมือถือ พร้อมบริการสำหรับตัวแทนเติมเ งินมือถือ True และ Dtac

รวมถึงค่ า ทางด่วน Easy Pass, M-Pass

– จ่ ายบิล ได้ครอบคลุมทุกค่ าใช้จ่ าย ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคต่างๆ เช่ น ค่ าน้ำ (นครหลวง, ภูมิภาค)

ค่ าไฟฟ้า (นครหลวง, ภูมิภาค) ค่ าโทรศัพท์ ค่ าบั ตรเครดิต รวมไปถึงบิลภาครั ฐต่างๆ เช่ น เงิ นกู้ กยศ. ค่ าปรับจร าจร

Electric power meter measuring power usage. Watt hour electric meter measurement tool with copy space.

– กรุงไทย เติมบุญ (e-Donation) สแกนบริจาคผ่านแอพพลิเคชั่น

รับใบอนุโมทนาทางอีเมลได้ทันที พร้อมส่งข้อมูลเพื่อใช้ลดหย่อนภาษี

– รองรับการสแกน QR Code เพื่อโอนเ งินหรือชำระเ งิน ตามมาตรฐานธนาค ารแห่งประเทศไทย

– รองรับการสร้ าง QR Code เพื่อรับเ งิน ตามมาตรฐานธนาค ารแห่งประเทศไทย

– รองรับการสร้ างสลิปที่มี QR Code สำหรับตรวจสอบร ายการ และสแกนตรวจสอบสลิปที่มี QR Code สำหรับตรวจสอบร ายการ

– รองรับการสมัครแจ้งเตือนเ งินเข้า-ออกผ่านไลน์ Krungthai Connext

ข้อมูลbangkokbiznews