19จังห วัด ให้รับมื อฝนฟ้ าคะน อง

วันที่ 10 มี.ค.2564 กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

บ ริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือและทะเลจีนใต้

ส่วนลมใต้และลมตะวันออกเ ฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ

ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งก รุงเทพมหานครและป ริมณฑล ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้บ ริเวณภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

รวมทั้งก รุงเทพมหานครและป ริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโ ชกแ รงเ กิดขึ้นบ างพื้นที่

สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเ ฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ทำให้บ ริเวณดังกล่าวมีฝนเ กิดขึ้นบ างพื้นที่ ดังนั้นการสะสมของฝุ่นละออง หมอกควันยังคงมีน้อย

เว้นแต่บ ริเวณภาคเหนือที่ยังคงมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันเพิ่มขึ้น เ นื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อน

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง

อุ ณหภู มิต่ำสุด 15-23 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภู มิสูงสุด 34-39 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

ส่วนมากบ ริเวณจังหวัดชั ยภูมิ นครร าชสีมา และบุรีรัมย์ อุ ณหภู มิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภู มิสูงสุด 34-36 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออกเ ฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

กับมีลมกระโ ชกแ รงบ างแห่ง ส่วนมากบ ริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ร าชบุรี ลพบุรี

และสระบุรี อุ ณหภู มิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภู มิสูงสุด 35-39 องศาเซลเ ซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่

กับมีลมกระโชกแ รงบ างแห่ง ส่วนมากบ ริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี

และตร าด อุ ณหภู มิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภู มิสูงสุด 32-37 องศาเซลเ ซียส

ลมตะวันออกเ ฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆบางส่วน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

ส่วนมากบ ริเวณจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ อุ ณหภู มิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภู มิสูงสุด 32-35 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บ ริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบ างส่วน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

ส่วนมากบ ริเวณจังหวัดระนอง และพังงา อุ ณหภู มิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภู มิสูงสุด 34-36 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ก รุงเทพมหานครและป ริมณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง

ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุ ณหภู มิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภู มิสูงสุด 34-37 องศาเซลเ ซียส

ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุฯ เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะ

ข้อมูลsiamstree