เ งินเ ข้าแ ล้ว3 ก ลุ่มนี้

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า เตรียมกดเ งิน! 10 มี.ค.64 เ งินเข้า 3 กลุ่ม

#เบี้ยผู้สูงอายุ #เบี้ยผู้พิการ #เ งินอุดหนุนเ ด็กฯ

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

เบี้ยผู้สูงอายุ 600-1,000

เบี้ยผู้พิการ 800-1,000

เ งินอุดหนุนเ ด็ก 600

ขอบคุณ คนกระจายข่ าว

เรียบเรียง siamnews