3วันเ กิด ต้ องระวั งเ รื่องสุ ขภาพ

ดูด วง วันเ กิด ต้องระวัง อ.คฑา ชินบัญชร บอกมีเกณฑ์สุขภาพน่าห่วง

ในเดือน มี.ค.นี้ ชี้ชัดวันใดต้องระวังเป็นพิเ ศษ

– คนที่เ กิดวันจันทร์ ต้องระมัดระวัง เรื่องที่เ กี่ยวกับเรื่องของสุ ขภาพของตัวเอง

แล้วก็ผู้ใ หญ่ในครอบครัวด้วย โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร ดูแลเป็นพิเ ศษ เรื่องของอาหารการกินด้วย

– คนที่เ กิดวันอังค าร ช่วงนี้มีแ รงกดดันเรื่องของการเ งินและเรื่องของความรัก

เ งินเข้ามือซ้าย จ่ ายออกมือขวา อาจจะไม่ค่อยเหลือเก็บ หรือต้องจ่ ายเ งินบ้ าง

ต้องระมัดระวังเ กี่ยวกับรักซ่อนเร้น ชอบคนมีเจ้าของ หรือมีคนมีเจ้าของมาชอบ

มีการเป ลี่ยนแปลงบ้ านที่อยู่อาศัยใหม่ สัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังอุบั ติเหตุเล็กๆ น้อยๆ รวมไปถึงหกล้ม จากที่สูง

– คนที่เ กิดวันพุธ ระมัดระวังเ กี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และในเรื่องของอุบั ติเหตุในเรื่องของการเดินทาง

ธุรกิจเ กี่ยวกับไฟ อาหาร เ ครื่องดื่ม เ ครื่องใช้ไฟฟ้า

ข้อมูลthairat