เ ทคนิคก ารสแ กนห น้า เร าช นะ เ พื่อใช้สิ ทธิผ่ านบั ตรประชาช น

ธนาค ารกรุงไทย ทำคลิปสอน วิธีสแกนใบหน้าเร าช นะ เพื่อร้ านที่มีแอปฯ ถุงเ งิน

จะสามารถชำระค่ าสินค้ าและบริ การให้กับ ผู้ที่ต้องการใช้สิ ทธิเร าช นะผ่านบั ตรประชาช นได้ ง่าย ๆ เพียงแค่ 15 วินาทีเท่านั้น

ปัญ หาหนึ่งของผู้ที่ใช้เร าช นะ ที่มักจะเจอได้บ่อยครั้ง เห็นจะเป็นเรื่องการสแ กนใบหน้า

ตั้งแต่การสแ กนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปฯ เป๋าตัง ไปจนถึงการสแ กนใบหน้าเพื่อจับจ่ าย

ใช้สอยสำหรับคนที่มีบั ตรประชาช นของร้ าน ถุงเ งิน ซึ่งล่าสุด ทางธนาค ารกรุงไทย

ได้ออกมาเผยวิธีสแ กนใบหน้าสำหรับร้ านค้ า เพื่อรับชำระสิ ทธิ​ เร าช นะ ผ่านบั ตรประชาช น​

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ธนาค ารกรุงไทย ได้เผยวิธีสแกนใบหน้าง่าย ๆ คือ

– ให้ร้ านค้ าเข้าแอปฯ ถุงเ งิน >> เร าช นะ >> บั ตรประชาช น

– ขยับใบห น้าและหูของคนที่สแ กนให้อยู่ในกรอบ

– ให้คนที่สแ กนหลับตา-ลืมตา, กะพริบตา, ยักคิ้ว, ยิ้ม, อ้าปากหรือขยับปาก ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

– เมื่อสแ กนใบหน้าสำเร็จ หน้าจอจะขึ้น เ สร็จสมบูรณ์ ให้ถือค้ างไว้จนกว่าหน้าจอจะขึ้นว่า ยืนยันการชำระเ งิน

ภาพจาก ธนาค ารกรุงไทย

ภาพจาก ธนาค ารกรุงไทย

ภาพจาก ธนาค ารกรุงไทย

ภาพจาก ธนาค ารกรุงไทย

ภาพจาก ธนาค ารกรุงไทย

ข้อมูลkapook