ค วามคืบห น้า เร าช นะ ได้รับสิ ทธิ์แ ล้วกว่า30 ล้ านคน

กระทรวงการคลัง อัปเดตความคืบหน้าโครงการ “เร าช นะ” ล่าสุดมีผู้ได้รับสิ ทธิ์แล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน 30.7 ล้านคน

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2564 กระทรวงการคลัง อัปเดตความคืบหน้าโครงการ “เร าช นะ” ดังนี้

1. ประชาช นกลุ่มผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

เป็นต้นมา จำนวน 40,631 ล้านบ าท

2. ประชาช นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ในโครงการเร าเ ที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเ บียนทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติเ บื้องต้นและยืนยันการใช้สิ ทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว มีจำนวนมากกว่า 16.5 ล้านคน

และมีการใช้จ่ ายวงเ งินสิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 50,838 ล้านบ าท

3. ประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติแล้ว จำนวน 0.5 ล้านคน

มียอดใช้จ่ ายวงเ งินสิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 1,106 ล้านบ าท

ทั้งนี้ ทำให้มีผู้ได้รับสิ ทธิ์โครงการฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 30.7 ล้านคน

คิดเป็นมูลค่ าการใช้จ่ ายหมุนเวียนในระบบเศรษ ฐกิจไทยแล้วกว่า 92,575 ล้านบ าท

ซึ่งเป็นการใช้จ่ ายผ่านผู้ประกอบการร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศรษ ฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเ งิน”

ร้ านค้ าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้ านค้ า

และผู้ให้บริ การที่ลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ.

ข้อมุลthairat