เ ผยร าค าท องคำเ ช้าวั นนี้

วันที่ 9 มีนาคม 2564 สมาคมค้ าทองคำร ายงาน ร าค าทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:29 น.

โดยร าค าทองล่าสุดในวันนี้ ร าค านั้น ได้ปรับลดลงมา 50 บ าท โดยวันนี้ทองคำแท่ง

รับซื้อบ าทละ 24,600 ข ายออกบ าทละ 24,700 บ าท ส่วนทองรูปพรรณ

รับซื้อบ าทละ 24,149.88 ข ายออกบ าทละ 25,200 บ าท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เร าต้องสังเ กตุอะไรบ้ างนั้น เร ามีคำแนะนำจาก

สคบ. ซึ่งร ายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเ กตุเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้ านทองต่างๆ

ซึ่งนอกจากร้ านข ายทองต้องติดสลากสินค้ าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1 ร้ านทองต้องแสดงร าค าข ายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน

มีการแสดงร าค ารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ ากำเ หน็จ ซึ่งค่ ากำเ หน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้ าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เ ซ็นต์ทองเท่าไร เช่ น 96.5 เปอร์เ ซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เ ซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ ผลิต

5 ต้องระบุน้ำห นักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ที่มา สมคมผู้ค้ าทองคำ