ก รมอุตุเ ผยทั่ วไทย รับมื อทั้งฝน ทั้งอาก าศร้ อน

วันที่ 9 มี.ค.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

บริ เวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง

ส่วนมีลมใต้และลมตะวันออกเ ฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ

ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งก รุงเทพมหานครและปริ มณฑล ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้บริ เวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

รวมทั้งกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโ ชกแ รงเ กิดขึ้นบ างพื้นที่

สำห รับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

เ ตือนทั่วไทย ทั้งร้อน ทั้งฝน

เต รียมตัวรับมือ

ระวังอันตร าย

อย่ างไรก็ดีอากาศเป ลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุ ขภาพด้วยครับ

ขอบคุณ กรมอุตุฯ