กยศ แ จง สาม ารถผ่ อนขั้ นต่ำ เ ดือนล่ะ100

นายชั ยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเ งินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เ ปิดเผยถึงกรณีที่ กยศ.ได้ออกหนังสือแจ้งให้ภาคเอกช นที่เป็นนายจ้างหักเ งินเดือนพนักงานที่กู้ยืมเ งินจาก

กยศ. และนำส่งเ งินที่หักไว้ชำระคืนแก่ กยศ. ว่า ได้เริ่มหักเ งินเดือนผู้กู้ยืมจาก กยศ.

เพื่อเข้ากองทุนฯ มาตั้งแต่เดือน มิ.ย.61 แล้ว โดยเริ่มจากหน่วยงานร าชการ รั ฐวิสาหกิจ

และเอกช นรวม 14,813 แห่ง จำนวนผู้กู้ยืม 1.26 ล้านร าย และในเดือน มี.ค.นี้

จะมีภาคเอกช นที่จะหักเ งินเดือนให้เพิ่มอีก 92,935 แห่ง จำนวนผู้กู้ยืม 466,000 ร าย

ซึ่งจะทำให้มีนายจ้างต้องทำหน้าที่หักเ งินเดือนให้ถึง 107,000 แห่ง รวมลู กหนี้ 1.735 ล้านร าย

อย่ างไรก็ตาม ในขั้นตอนการหักเ งินเดือนนั้น กองทุนฯไม่ได้ใจร้ ายกับนายจ้าง หรือผู้กู้ยืม

โดยมีการอนุโลมผ่อนปรนให้ เพร าะหากใครยังไม่มีความพร้อมก็ขอให้แจ้งปรับลดจำนวนเ งินงวดที่จะให้หักเ งินเดือนได้

โดยแจ้งเข้ามาได้ที่แอปพลิเคชัน กยศ. Connect ซึ่งกองทุนฯจะอนุโลมให้ชำระขั้นต่ำเพียง 100 บ าท

แต่ผู้กู้ยืมต้องไปชำระเ งินในส่วนที่ข าดให้ครบตามจำนวนที่ต้องชำระ ก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้ร ายปี ในวันที่ 5 ก.ค.นี้

ปกติการคำนวณยอดหักเ งินเดือนจะใช้ยอดหนี้ของทั้งปีมาหารด้วย 12 เดือน

และให้ผู้กู้ทยอยจ่ ายเป็นร ายเดือน แต่ถ้าเหลือเดือนไม่ครบ 12 เดือน ก็จะหารด้วยจำนวนเดือนที่เหลือ

ถ้าลู กหนี้รู้สึกมีภาระการผ่อนร ายเดือนสูงไป จนกระทบต่อค่ าใช้จ่ ายในชี วิตประจำวัน

สามารถขอแจ้งลด วงเ งินได้ขั้นต่ำ เหลือจ่ ายเพียง 100 บ าทต่อเดือนเท่านั้น ส่วนลำดั บขั้นตอนการหักเ งินเดือน

ผู้กู้จะถูกหักเ งินเข้า กยศ. เป็นร ายการที่ 3 ต่อจากการหักภาษี ณ ที่จ่ าย

และกองทุนบำเ หน็จบำนาญข้าร าชการ กองทุนสำรองเ ลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแ รงงาน และประกันสังคม

สำหรับกรณีที่นายจ้างไม่พร้อมหักเ งินเดือนลู กจ้าง กยศ.เ ปิดโอกาสให้แจ้งเหตุผลข้อขัดข้อง

ที่ไม่สามารถหักเ งินเดือนผู้กู้ยืมได้ โดยไม่ต้องชดใช้เ งิน และจ่ ายเ งินเพิ่ม 2% ให้กับกองทุนฯ ที่ผ่านมา

กยศ.ยังไม่เคยให้นายจ้างชดใช้เ งิน หรือเรียกเ งินเพิ่มจากนายจ้างเลย ส่วนปีการศึกษา 64

กองทุนฯได้เตรียมเ งินกู้ยืมไว้แล้ว 38,000 ล้านบ าท รองรับผู้กู้ยืม 624,000 ร าย ยืนยันว่าผู้กู้รุ่นหลัง

มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา โดยไม่จำกัดโควตาการกู้ยืม “2 ปีที่ผ่านมา

ได้ประชุมชี้แจงให้นายจ้างทร าบความจำเป็น และส่งหนังสือแจ้งหักเ งินเดือนไปตามที่อยู่ในทะเ บียนร าษฎร์

ของผู้กู้ยืมเ งินล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน รวมถึงแจ้งให้นายจ้างทร าบข้อมูลของผู้กู้ยืมเ งินที่ต้องหักนำส่งล่วงหน้า 30 วัน

โดยตรวจข้อมูลการหักเ งินได้ที่เว็บไซต์ กยศ. www.studentloan.or.th ซึ่งจะอัปเดตข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือน

ขอบคุณ ไทยรัฐ