ไ ทม์ไ ลน์รับเ งิน เร ารักกั น

สำหรับโครงการ www.ม33เร ารักกัน.com เ ปิดให้ผู้ประกันตนตามมาตร า 33 ในระบบประกันสังคม

ลงทะเ บียนรับสิ ทธิ์และรอรับเ งิน 4,000 บ าท เพื่อช่วยเหลือจากCV 19 ร ะบ าดระลอกใ หม่

โดยในวันนี้ (7 มี.ค.) จะเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเ บียน ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.

สำหรับไทม์ไลน์การรับสิ ทธิ์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2564 : ลงทะเ บียน

วันที่ 8 ถึง 14 มีนาคม 2564 : ธนาค ารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ตรวจสอบสิ ทธิ์ www.ม33เร ารักกัน.com

วันที่ 15-21 มีนาคม 2564 : กดใช้งานและกดยืนยันตัวผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

วันที่ 22, 29 มีนาคม และวันที่ 5, 12 เมษายน 2564 : ได้รับวงเ งินผ่าน เป๋าตัง สัปดาห์ละ 1,000 บ าท

วันที่ 22 มีนาคม 2564 : เริ่มใช้จ่ ายซื้อสินค้ าและบริ การ ผ่านร้ านค้ า/ผู้ประกอบการ/บริ การ

ภายใต้ร้ านธงฟ้า หรือผู้ที่ที่ใช้แอพพลิเคชั่น ถุงเ งิน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 : สิ้นสุดการใช้จ่ าย

ไทม์ไลน์การขอทบทวนสิ ทธิ์

วันที่ 15 ถึง 28 มีนาคม 2564 เ ปิดให้ทบทวนสิ ทธิ (สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติ)

วันที่ 29 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2564 ธนาค ารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง

วันที่ 5 ถึง 11 เมษายน 2564 สามารถตรวจสอบสิ ทธิ์อีกครั้ง ผ่านทาง www.ม33เร ารักกัน.com

และกดยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง”

วันที่ 12, 19 เมษายน 2564 ผู้ได้รับสิ ทธิ์ จะได้วงเ งินผ่าน เป๋าตัง ครั้งละ 2,000 บ าท

วันที่ 12 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2564 เริ่มใช้จ่ ายซื้อสินค้ าและบริ การ ผ่านร้ านค้ า/ผู้ประกอบการ/บริ การ

ภายใต้ร้ านธงฟ้า หรือผู้ที่ที่ใช้แอปพลิเคชั่น “ถุงเ งิน”

ข้อมูลsiamtoday