ก รมอุตุเ ตือนฝนตกห นัก ล มกระโ ชกแ รง

วันที่ 8 มี.ค.64 กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานสภาพอากาศว่า ช่วงวันที่ 7-9 มี.ค.64

บริ เวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนี่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม

ภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเ ฉียงใต้

พัดปกคลุมภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งก รุงเทพมหานครและป ริมณฑล

ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่ นนี้ทำให้บริ เวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโช กแ รงบ างแห่ง

สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนบ างพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 10–13 มี.ค. 64 ความกดอากาศต่ำเ นื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ในขณะที่มีลมตะวันออกเ ฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคเ หนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ

ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งก รุงเทพมหานครและปริ มณฑล ลักษณะเช่ นนี้ทำให้บริ เวณดังกล่าวมีอากาศร้อน

กับมีฝนฟ้าคะนองบ างแห่ง สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนบ างแห่ง

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 7-9 มี.ค. 64 ขอให้ประชาช นบริ เวณประเทศไทยตอนบน

ระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโ ชกแ รง โดยหลีกเ ลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใ หญ่

ป้ายโฆษณาและสิ่งปลู กสร้ างที่ไม่แข็งแ รง สำหรับเกษ ตรกรควรเตรียมการป้องกันและ

ระวังความเ สียห ายที่จะเ กิดต่อผลผลิตทางการเกษ ตรไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริ เวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ทั้งร้อนทั้งฝน

อย่ างไรก็ตามอากาศเ ปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยครับ

ขอบคุณ กรมอุตุฯ