เร าช นะทบท วนสิ ทธิ์ ได้ถึง8 มีน าคมนี้เ ป็นวันสุดท้ าย

สำหรับโครงการ เร าช นะ เ ปิดให้ทบทวนสิ ทธิ์สำหรับประชาช นที่ “ไม่ได้รับสิ ทธิ์เร าช นะ”

ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. ถึง 8 มี.ค. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบคือ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-21 ก.พ.2564

และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 ก.พ.– 8 มี.ค.2564

ขั้นตอนการยื่นทบทวนสิ ทธิ์

1.เข้าเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

2.กดเมนู ทบทวนสิ ทธิ์ ปุ่มสีเ หลือง

3.กรอกเลขบั ตรประจำตัวประชาช น 13 หลัก ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย

วันเดือนปีเ กิดตามฐานข้อมูลบั ตรประชาช น

4.กด ขอทบทวนสิ ทธิ์

5.รอตรวจสอบสิ ทธิ์เร าช นะ ว่าผ่านการทบทวนหรือไม่ ผ่านเว็บไซต์

โดยจะขอดูผลได้ ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.

วิธีเ ช็กสิ ทธิ์เร าช นะ

1.เข้าเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

2.เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้รับสิ ทธิ์

3.กรอกข้อมูล เ ช็คสิ ทธิ์เร าช นะ โดยใช้ หมายเลขประชาช น ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย วันเดือนปีเ กิด

4.คลิก ตรวจสอบสถานะ

ข้อมูลkaosod