ก องสล าก เต รียมใช้แ อพ ซื้อ ข ายล็ อตเ ตอรี่

วันที่ 7 มี.ค.64 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสร รพสามิต ในฐานะประธานกร รมการสลากกินแบ่งรั ฐบ าล

เ ปิดเผยว่า เต รียมทดลองนำระบบแอพพลิเคชั่นรับชำระเ งินอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ซื้อข ายสลากแทนเ งินสด

เพื่อแ ก้ปัญ หาการข ายสลากเกินร าค า และปัญ หาการข ายต่อทำกำไร

โดยวิธีการซื้อข ายสลากจะยังซื้อข ายเป็นใบผ่านตัวแทนจำหน่ายตามปกติ เพียงแต่ชำระเ งินด้วยแอปฯ

แทนการจ่ ายเ งินสดเท่านั้น ซึ่งเ บื้องต้นจะนำร่องใช้กับเ ครือข่ ายตัวแทนจำหน่ายสลาก 80 บ าท

จีแอลโอ ออฟฟิเ ชียล เซลเลอร์ส ในกรุงเทพฯ และนนทบุรี 56 แห่ง ซึ่งกำลังเ ปิดรับสมัครและคัดเลือกในขณะนี้ก่อน

ร ายงานข่ าวแจ้งเพิ่มว่า การเ ปิดให้มีการซื้อข ายลอตเตอรี่ผ่านระบบชำระเ งินอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้มีข้อมูลยืนยันได้ว่า

มีการข ายสลากในร าค าใบ 80 บ าทจริง และระบุตัวตนของผู้ซื้อและผู้ข ายได้ว่ามีการข ายให้กับใคร

ข ายแล้วมีการนำไปจัดรวมชุดหรือเก็งกำไรต่อหรือไม่

นอกจากนี้ ยังเป็นประโยช น์ให้นักเสี่ ยงมีความมั่นใจว่า เมื่อซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วหากเ กิดถูกร างวัลขึ้นมา

ก็มีหลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นผู้ซื้อลอตเตอรี่จากร้ านนี้จริง ซึ่งจะช่วยแ ก้ปัญ หาการเ กิดดร าม่าลอตเตอรี่และฟ้องร้องกันหลายกรณี

สำหรับแอปพลิเคชันรับชำระเ งินที่นำมาใช้ จะเป็นแอปฯ ที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้อยู่แล้ว เช่ น เป๋าตัง และ ถุงเ งิน

แต่ก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นแอปฯรับชำระเ งินประเภทนี้เท่านั้น อาจเป็นของสถาบันการเ งินอื่นๆ ก็นำมาใช้ซื้อข ายลอตเตอรี่ได้

ส่วนการรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก 80 บ าท จีแอลโอ ออฟฟิเ ชียล เซลเลอร์ส ในกรุงเทพและ

นนทบุรี ซึ่งปิดไปเมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา มียอดสมัครทั้งสิ้น 520 ร าย

แบ่งเป็นตัวแทนในเขตกรุงเทพ 460 ร าย นนทบุรี 60 ร าย

โดยพื้นที่ที่สมัครมากสุดในกรุงเทพฯ เป็นเขตพระนครซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดค้ าสลากคอกวัว

ส่วนจังหวัดนนทบุรี มีอำเภอเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดค้ าสลากสนามบินน้ำสมัครเข้ามามากสุด

ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆษกกร รมการสลากกินแบ่งรั ฐบ าล กล่าวว่า

หลังจากปิดรับสมัครแล้ว จะนำร ายชื่อผู้สมัครเข้าตรวจสอบคุณสมบั ติเ บื้องต้น

จากนั้นจะมีการสอบสัมภ าษณ์ถึงแผนดูแลการจำหน่ายสลากไม่เกิน 80 บ าท

ซึ่งหากมีผู้ผ่านเกณฑ์มากกว่าเขตละ 1 ร าย ก็จะมีจับสลากเลือกเพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมเครือข่ ายข ายสลาก 80 บ าทต่อไป

โดยค าดว่าจะทราบผลได้ประมาณเดือนพ.ค.นี้

โครงการนี้เป็นหนึ่งในหลายแนวทาง ที่พย าย ามนำมาแ ก้ไขปัญ หาสลากข ายเกินร าค า

โดยจะนำร่องเ ปิดให้เฉพาะตัวแทนผู้ค้ าเดิมที่อยู่พื้นที่ก รุงเทพและนนทบุรีเข้ามาสมัครผ่านทางออนไลน์ก่อน

จากนั้นจะใช้เวลา 3-6 เดือนเพื่อประเมินผล หากได้ผลดีจะขย ายไปยังจังหวัดอื่นต่อไป

ซึ่งผู้เข้าร่วมเครือข่ ายผู้ค้ าจะต้องข ายลอตเตอรี่ไม่เกินฉบับละ 80 บ าท

และจะได้รับสลากไปข ายงวดละ 25 เล่มโดยมีการทำสัญญาแบบปีต่อปี

ข้อมูลmumkhao