5ร าศี ด วงการง านดี ถึงเ วลาก้ าวห น้า

ด วงดาวสำคัญหลายด วงได้มีการย้ ายไปแล้วในช่วงปี 2563 ทำให้สถานการณ์ต่างๆ

จะเริ่มมีข่ าวดีเข้ามามากขึ้น และทำให้ช ะต าชี วิต ปี 2564 ปีฉลูทอง มีการเ ปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

ด วงการงานมีโอกาสก้าวหน้า ได้เ ลื่อนขั้น เ ลื่อนตำแหน่ง และได้ขยับขย ายกิจการ

ผู้ใหญ่เจ้านายช่วยส่งเ สริมสนับสนุน ร าศีไหนบ้ าง เ ช็กเลยค่ะ

ร าศีพฤษภ (Taurus)

ช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม-14 มิถุนายน

การงานชาวร าศีพฤษภ ด วงช ะต าได้รับอิทธิพลจากพระร าหูไปตลอดทั้งปี

ซึ่งพระร าหูจะช่วยส่งเ สริมให้ด วงช ะต าในปี 2564 นี้เ ปลี่ยนแปลงเป็นบวก

ได้ขยับขย ายเ ปลี่ยนแปลงโยกย้ ายไปสู่ความเ จริญก้าวหน้า มีตัวช่วยที่ดี ได้ขยับขย ายกิจการ

แต่ฝากเ ตือนถึงธุรกิจสีเทา อบ ายมุข มีโอกาสเ กิดปัญ หาหรือมีคดีความฟ้องร้องเ
กิดขึ้นได้ง่าย

ร าศีเมถุน (Gemini)

ช่วงวันที่ 15 มิถุนายน-16 กรกฎาคม

การงานชาวร าศีเมถุน เริ่มต้นปี 2564 ด้วยความร าบรื่นลงตัวกว่าปีที่ผ่านมา

ปีนี้มีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใ หม่ๆ ได้โปรโมตเ ลื่อนตำแหน่ง มีผู้ใหญ่เจ้านายช่วยส่งเ สริมสนับสนุนเป็นอย่ างดี

สำหรับใครที่มองหาอาชีพเ สริมใ หม่ๆ ในปีนี้สามารถทำควบคู่กับงานประจำได้เลย

โดยเฉพาะงานประเภทการตลาด การวางแผน งานที่ต้องใช้ความคิดสร้ างสรรค์จะส่งเ สริมด วงอย่ างมาก

ร าศีสิงห์ (Leo)

ช่วงวันที่ 17 สิงหาคม-16 กันย ายน

การงานชาวร าศีสิงห์ จังหวะด วงในปี 2564 จะพลิกฟื้นดีขึ้น

การทำงานสามารถเดินหน้าต่อได้ดีมีผู้ใหญ่เ มตตาสนับสนุน และยังมีโอกาสได้เริ่มต้นบุกเ บิกทำสิ่งใ หม่ๆ

มากขึ้นด้วย บ างคนได้เ ปลี่ยนงาน เริ่มต้นเ ปิดร้ าน ทำธุรกิจ ลงทุน

ซึ่งปีนี้โ ชคจากการลงทุนโดดเด่น ถือว่าปีนี้เป็นปีทองของการงานและการเ งิน

งานดีก็จะนำพาเ งินทองร ายได้ที่ดีตามเข้ามาด้วย มีตัวร ายได้เป็นกอบเป็นกำ

ร าศีกันย์ (Virgo)

ช่วงวันที่ 17 กันย ายน-17 ตุลาคม

การงานชาวร าศีกันย์ 2564 เป็นปีที่พลังกายพลังใจพร้อมมาก ปีนี้หน้าที่การงานเติบโตมากขึ้น

มีคนรอบข้างช่วยเหลืออย่ างเต็มที่ ถือว่าเป็นปีแห่งการขยับขย ายเติบโต

บ างคนยังมีโอกาสได้ลงทุนทำธุรกิจใ หม่ๆ เพิ่มเติมด้วย แต่หลายอย่ างอาจจะเป็นสิ่งใ หม่ที่ไม่ถนัดคุ้นเคย

ดังนั้นอย่ าไปท้อแท้หมดกำลังใจ ขอให้มองเป็นโอกาสที่จะทำให้อนาคตมั่นคงมากขึ้นดีกว่า

ร าศีธนู (Sagittarius)

ช่วงวันที่ 16 ธันวาคม-14 มกร าคม

การงานชาวร าศีธนู เมื่อเข้าสู่ปี 2564 หน้าที่การงานจะเดินหน้าก้าวต่อไปด้วยความร าบรื่นลงตัวมากขึ้น

มีความช่วยเหลือเกื้อหนุนจากคนรอบข้างอย่ างล้นหลาม มีโ ชคในการเจรจา การติดต่อ

สำหรับคนที่ตั้งใจเ ปิดร้ าน เริ่มต้นธุรกิจ ย้ ายงาน สมัครงานใ หม่ มีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใ หม่ตามความตั้งใจ

เพียงแต่อาจจะมีสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจเ กิดขึ้นบ้ างเป็นบททดสอบ

ข้อมูลthairat