อาก าศวั นนี้ ตอนบนอาก าศร้ อน มีฝนบ างพื้ นที่

ความกดอากาศต่ำปกคลุมไทยตอนบน และมีลมใต้และลมตะวันออกเ ฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามา

ทำให้มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองบ างพื้นที่

วันที่ 7 มี.ค. 2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ระบุว่า

ความกดอากาศต่ำเ นื่องจากความร้อนปกคลุมบริ เวณประเทศไทยตอนบน

ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเ ฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง

ภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่ นนี้ทำให้บริ เวณประเทศไทยตอนบน

มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบ างพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีฝนบ างแห่ง

เ นื่องจากลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้

อนึ่ง บริ เวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน

ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเ วียดนามตอนบนแล้ว ค าดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือตอนบน

และทะเลจีนใต้ในวันนี้ (7 มี.ค. 64) ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน

ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเ ฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือตอนล่าง

ภาคกลาง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่ นนี้ทำให้บริ เวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโ ชกแ รงบ างแห่ง

เ นื่องจากในระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเ ฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ทำให้บริ เวณดังกล่าวมีฝนเ กิดขึ้นบ างพื้นที่ ดังนั้นการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

เว้นแต่บริ เวณภาคเหนือตอนบนที่มีลมตะวันตกพัดปกคลุม จึงทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันยังคงมีแนวโน้มปานกลางถึงมาก

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้.

ภาคเหนือ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบ างพื้นที่ โดยมีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง

อุณ หภูมิต่ำสุด 15-25 องศาเซลเ ซียส อุณ หภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันตกเ ฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่

กับมีลมกระโ ชกแ รงบ างแห่ง ส่วนมากบริ เวณจังหวัดเลย ชัยภูมิ นครร าชสีมา ขอนแก่น

หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม บึงกาฬ และหนองค าย อุณ หภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเ ซียส

อุณ หภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออกเ ฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

กับมีลมกระโ ชกแ รงบ างแห่ง ส่วนมากบริ เวณจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ และลพบุรี

อุณ หภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเ ซียส อุณ หภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเ ซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

กับมีลมกระโ ชกแ รงบ างแห่ง ส่วนมากบริ เวณจังหวัดนครนายก ปร าจีนบุรี จันทบุรี และตร าด

อุณ หภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเ ซียส อุณ หภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออกเ ฉียงใต้

ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริ เวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริ เวณจังหวัดปัตตานี ยะลา

และนร าธิวาส อุณ หภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเ ซียส อุณ หภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออก

ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริ เวณจังหวัดกระบี่

ตรัง และสตูล อุณ หภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเ ซียส อุณ หภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเ ซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณ หภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเ ซียส

อุณ หภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเ ซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ข้อมูลthairat