ติ ดตั้ งแ อพเ ป๋าตังยังไง สำห รับ ม33 เร ารักกั น

มาตรการ ม.33 เร ารักกัน มาตรการเพื่อช่วยเหลือและเยี ยวย าผู้ประกันตน มาตร า 33

ในระบบประกันสังคม หนึ่งกลุ่มในที่ได้รับความเ ดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่กระจ ายของ CV-19 วันนี้

(7 มี.ค.2564) เป็นวันสุดท้ายที่ระบบได้เ ปิดลงทะเ บียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

เพื่อรับเ งินเยี ยวย า 4,000 บ าทตลอดมาตรการผ่าน แอพฯ เป๋าตัง

เพื่อนำไปใช้จ่ ายซื้อสินค้ าหรือจ่ ายค่ าบริการกับร้ านค้ าที่เข้าร่วมมาตรการโดยกระบวนการในการช่วยเหลือครั้งนี้

รั ฐกำหนดว่าหลังจากนี้ ระบบจะต้องตรวจสอบและคัดกรองข้อมูล และวันที่ 15 มี.ค.2564

จะเป็นวันที่ประกาศผลการลงทะเ บียนเข้าร่วม และกดยืนยันสิ ทธิผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง รวมถึงหากไม่ผ่านเกณฑ์

ก็สามารถยื่นทวนสิ ทธิในวันเดียวกันได้ ขณะนี้เ งินเยี ยวย างวดแรกจะเริ่มโอนเข้าแอพฯ เป๋าตัง ในวันที่ 22 มี.ค.2564

ดังนั้นผู้ประกันตน มาตร า 33 ควรดาวน์โหลด ติดตั้ง และลงทะเ บียนแอพฯเป๋าตัง

เพื่อเตรียมพร้อมรับสิ ทธิมาตรการ ม.33 เร ารักกัน ก่อน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีการติดตั้ง แอพฯ เป๋าตัง

1.เ ปิดแอพพลิเคชั่น APP Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS 9.0 ขั้นไป

ซึ่งต้องเป็นเวอร์ชั่น Google Play หรือ Play Store สำหรับระบบปฏิบัติการ Android 5.0 ขึ้นไป

2.พิมพ์ค้นหา เป๋าตัง ในช่องค้นหา

3.กดติดตั้ง

4.ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน)

5.ยืนยัน OTP 6 หลัก ที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์ที่กรอกในหน้าแรก

6.กดเลือกยอมรับเงื่ อนไขการใช้บริการ และกดตกลง

7.ระบุ PIN เป็นตัวเลข 6 หลัก ซึ่งในส่วนนี้มีความสำคัญมาก ต้องจำให้ได้

เนื่องจากเป็นรหัสที่ต้องใช้ในการทำร ายการทุกครั้ง

8.ยืนยันการตั้งค่ ารหัส PIN 6 หลัก

9.ผูกบัญชี หรือเ ปิด G-Wallet

วิธีการยืนยันตัวตน แอพฯ เป๋าตัง

1.เ ปิดเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เลือก G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน

2.เลือกเข้าใช้งาน G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน

3.อ่านเงื่ อนไข และกดยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูล และการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

และการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

4.ยืนยันด้วยบั ตรประชาช น หรือจะเลือกยืนยันด้วย Krungthai NEXT ต้องทำด้วยการระบุ PIN 6 หลัก

5.สแกนและกรอกข้อมูลบั ตรประชาช น (เฉพาะการยืนยันด้วยบั ตรประชาช นเท่านั้น)

6.ยืนยันรหัส OTP

7.สแกนใบหน้า

8.ยืนยันตัวตนสำเร็จ จะแสดงหน้าโฮม G-Wallet ขึ้นมา

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ผู้ที่ลงทะเ บียน ม.33 เร ารักกัน ได้สิ ทธิ์กันทุกคนนะคะ

ข้อมูลsiamstreet