ใช้เ งิน เร าช นะ ผ่ านบั ตรประชาช นอย่ างไร มาดูวิธีใ ช้

จากกรณีรั ฐบ าลเ ปิดการลงทะเ บียน เร าช นะ รอบใ หม่ สำหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ

ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้รับวงเ งินช่วยเหลือเยี ยวย าครั้งแรก จำนวน 4,000 บ าท

ในวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา รองรับการใช้จ่ ายด้วยบั ตรประชาช น ทำให้ไม่ต้องมีสมาร์ทโฟนก็ใช้งานได้นั้น

ล่าสุด (6 มีนาคม 2564) โครงการเร าช นะ ได้เผยแพร่คลิปบนเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

ร้ านค้ ารับค่ าสินค้ าเร าช นะ ผ่านบั ตรประชาช น มีด้วยกัน 8 ขั้นตอนดังนี้

1. เลือกเมนู เร าช นะ

2. เลือก บั ตรประชาช น (ร้ านค้ าต้องอัปเดต แอปฯ ถุงเ งิน เป็นเวอร์ชัน 3.3.0 ขึ้นไป

จึงจะสามารถรับชำระผ่านบั ตรประชาช นได้)

3. สแกนบั ตรประชาช น (โปรดตรวจสอบผู้ใช้สิ ทธิให้ตรงกับใบหน้าบั ตรประชาช น)

4. ตรวจสอบหมายเลขบั ตรประชาช น (โปรดตรวจสอบให้ตรงกับบั ตรประชาช นของผู้ใช้สิ ทธิ)

5. ระบุจำนวนเ งิน โปรดตรวจสอบยอดเ งินคงเหลือของผู้ใช้สิ ทธิก่อนระบุจำนวนเ งิน

6. เลือกวิธียืนยันการชำระเ งิน

– 6.1 ผู้ใช้สิ ทธิใส่รหัส (Pin) 6 หลัก (ผู้ใช้งานกำหนดรหัสที่ธนาค ารกรุงไทยเท่านั้น)

– 6.2 ร้ านค้ า สแกนใบหน้าผู้ใช้สิ ทธิด้วยกล้องหลัง

7. ยืนยันการชำระเ งิน

8. รับหลักฐานการรับชำระเ งิน (ตรวจสอบยอดเ งินสิ ทธิคงเหลือ หลังจากการชำระ)

เป็นอย่ างไรกันบ้ าง สำหรับใครที่ได้สิ ทธิ เร าช นะ ใช้จ่ ายผ่านบั ตรประชาช น

ทำง่าย ๆ เพียง 8 ขั้นตอน ซื้อของกับร้ านค้ าได้ทันที

เรียบเรียง siamstreet