กกพ ล ดค่ าไฟให้ต่ ออีก4 เ ดือน

วันที่ 6 มีนาคม 2564 เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ร ายงานว่า นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์

เลขาธิการสำนักงานคณะกร รมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เ ปิดเผยว่า ที่ประชุม กกพ.

มีมติให้ตรึงค่ าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่ าเอฟที (ค่ า Ft) สำหรับการเรียกเก็บค่ าไฟฟ้าในรอบเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2564

โดยให้เรียกเก็บที่ ลบ 15.32 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้า

ยังคงจ่ ายค่ าไฟฟ้าเท่าเดิมในอัตร า 3.61 บ าทต่อหน่วย ต่อไปอีก 4 เดือน

โดย กกพ. มองว่า แนวโน้มร าค าน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มาอยู่ในระดั บ 60 เหรียญสหรั ฐต่อบ าเรล

ในเดือนมีนาคม และแนวโน้มการอ่อนตัวลงของค่ าเ งินบ าท อาจส่งผลต่อค่ าเอฟทีในช่วงปลายปี

อีกทั้งความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศร ษฐกิจโลก หลังจากปัญ หา cv คลี่คลายในครึ่งปีหลัง

จะส่งผลต่อการเพิ่มความต้องการใช้เ ชื้อเพลิงในตลาดโลกอย่ างรุนแ รง จึงใช้หลักการประเมินค่ าเอฟทีตลอดทั้งปี

เพื่อให้เ กิดความมั่นใจว่าจะมีศักยภาพในการรักษาเส ถียรภาพค่ าไฟฟ้าตลอดปี 2564

ทั้งนี้ การตรึงค่ าเอฟทีรอบนี้ จะต้องใช้เ งินจำนวน 2,610 ล้านบ าท ในขณะที่ กกพ.

ยังคงมีเ งินเก็บไว้จำนวน 4,129 ล้านบ าท จึงตัดสินใจตรึงค่ าเอฟทีไว้ในระดั บปัจจุบัน เพื่อช่วยลดภาระค่ าครองชีพให้ประชาช นต่อไป

ข้อมูลsiamtopic