เ ที่ยวไ ทยวัยเ ก๋า อายุ18 ขึ้ นไป รั บ5000

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเ ที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

เ ปิดเผยความคืบหน้าโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว เที่ยวไทยวัยเก๋า ว่า ในวันที่ 5 มีนาคมนี้

ททท.จะหารือร่วมกับสำนักงานคณะกร รมพัฒนาการเศร ษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ซึ่งค าดว่าจะมีความชัดเจนออกมามากขึ้น และหากผ่านการพิจารณาของ สศช. จะนำเสนอเข้าคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า ในส่วนของร ายละเอียดและเงื่ อนไขของโครงการ โดยตัว เที่ยวไทยวัยเก๋า

ขณะนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเล็กน้อย ภายใต้ชื่อ ทัวร์เที่ยวไทย ที่จะขย ายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมระดั บอายุมากขึ้น

เริ่มตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่ได้จำกัดแค่เพียงผู้สูงวัยเท่านั้น โดยจะสมทบเ งินให้ 40% หรือไม่เกิน 5,000 บ าทต่อคน

ให้ออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์นำเที่ยวในร าค าแพคเกจขั้นต่ำ 12,500 บ าท

ป็นจำนวนประมาณ 1 ล้านคน ซึ่งจะให้บริษัททัวร์รับให้บริการคนเข้าร่วมโครงการได้จำนวน 3,000 คนต่อ 1 บริษัท

รวมบริษัททัวร์ประมาณ 300 ร าย ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 เดือน

ขณะนี้ยังต้องหารือกันอีกครั้งว่า สรุปแล้วเ งินที่รั ฐบ าลจะสมทบให้นั้น จะส่งตรงไปยังผู้ใด

ระหว่างบริษัทหรือผู้ใช้สิทธิ ซึ่งนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ให้แนวทางมาว่า ควรส่งตรงไปยังบริษัทมากกว่า เพร าะจำนวนน้อยกว่าประชาช นใช้สิทธิ

รวมถึงหากมีการผิดปกติหรือต้องดำเนินการตรวจสอบใดๆ ก็สามารถทำได้ง่ายกว่าด้วย นายยุทธศักดิ์กล่าว

ข้อมูลsiamtopic