6ขั้ นต อน รับเ งิน4000 ม33 เร ารักกั น

7 มีนาคม 2564 วันสุดท้ายของการลงทะเ บียน โครงการ ม.33เร ารักกัน

ตามมาตรการเยี ยวย าของผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตร า 33 เพื่อรับเ งินจำนวน 4,000 บ าท ผ่านแอพฯ เป๋าตัง

ทั้งนี้ผู้ที่มีสิ ทธิได้สิ ทธิจะต้องอยู่ในเงื่ อนไข และคุณสมบั ติที่กำหนดคือ

1.ต้องมีสัญชาติไทย

2.เป็นผู้ประกันตน มาตร า 33 หรือต้องเป็นผู้ประกันตน มาตร า 33 ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

3.ไม่เป็นผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

4.ไม่เป็นผู้ได้รับสิ ทธิในมาตรการเร าช นะ

5.ไม่เป็นผู้มีบัญชีเ งินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บ าท โดยยึดตามข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หากใครยังไม่ได้ลงทะเ บียนรับสิ ทธิ ม.33เร ารักกัน และตรวจสอบแล้วมีคุณสมบั ติที่ระบุดังกล่าวสามารถลงทะเ บียนได้ที่

www.ม33เร ารักกัน.com ทั้งนี้ต้องลงทะเบียนห้ามเกินวันที่ 7 มี.ค. 64 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.

เ ปิด 6 ขั้นตอน ลงทะเ บียน ลุ้นเ งิน 4,000 บ าท

1. เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com หรือ คลิก

2. กดคลิกไปที่ปุ่ม ประชาช นลงทะเ บียนใหม่ (ปุ่มสีแดง)

3. ระบบจะโชว์ร ายละเอียดโครงการ และการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการรับสิ ทธิต่างๆ

ให้กดคลิกหน้าข้อความ “ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามร ายละเอียดข้อตกลงข้างต้น จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ยืนยัน

4. กรอกร ายละเอียดส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการลงทะเ บียน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เลขบั ตรประชาช น,

เลขหลังบั ตรประชาช น, วันเดือนปีเ กิด, ระบุจังหวัดที่อยู่ปัจจุบัน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากท่านเป็นผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บั ตรคนจน) หรือได้รับสิ ทธิโครงการเร าช นะ

จะไม่ได้รับสิ ทธิในการเข้าร่วมโครงการ ม33เร ารักกัน

5. เมื่อกรอกร ายละเอียดส่วนบุคคลครบแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดคลิกที่ “ลงทะเ บียน” (แถบสีฟ้า)

6. หลังจากนั้น ระบบจะถามหาเลขรหัส OTP (จะส่ง SMS มาให้ตามเบอร์มือถือที่กรอกไป)

กรอกเลข OTP ที่ได้มา ลงไปในช่อง แล้วกด ยืนยัน OTP

7. เสร็จสมบูรณ์ โดยระบบจะขึ้นข้อความว่า ลงทะเ บียนสำเร็จ โปรดตรวจสอบผลการสมัคร

วันที่ 15 มี.ค. 64 ผ่าน www.ม33เร ารักกัน.com

วิธีลงทะเ บียน สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

กระทรวงแ รงงาน ได้ประสานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัด และธนาค ารกรุงไทย

ไปตั้งโต๊ะรับลงทะเ บียนตามโรงงานต่างๆ ทั้งนี้ขั้นตอนเพิ่มเติมต้องรอทางกระทรวงแ รงงานประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง

หลังจาก ลงทะเ บียน www.ม33เร ารักกัน.com เรียบร้อยแล้ว ให้รอตรวจสอบสิ ทธิผ่านเว็บ

www.ม33เร ารักกัน.com เช่ นเดิม เมื่อขึ้นข้อความได้รับสิ ทธิ ให้ทำการยืนยันตัวตนผ่านแอพฯเป๋าตัง

โดยมีขั้นตอนการเข้าใช้งานแอพฯ เป๋าตัง คือ

1.ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เพื่อรอรับเ งิน และใช้จ่ ายผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง พร้อมกรอกข้อมูล ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือยืนยัน OTP

(one time password) 6 หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่กรอก

2. กดยอมรับเงื่ อนไขการบริการของแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

3. ระบุ PIN 6 หลัก ซึ่งจะเป็นรหัสที่ใช้ในการทำร ายการทุกครั้ง

4. ผูกบัญชี หรือเ ปิด G-Wallet (เพื่อใช้สำหรับการใช้จ่ ายในมาตรการ ม.33เร ารักกัน

คนละครึ่ง เร าช นะ รวมถึงมาตรการอื่นๆ จากรั ฐ)

5. กดยืนยันตัวตน ม.33เร ารักกัน

วงเ งิน 4,000 บ าท ที่ได้รับจากโครงการฯ สามารถสะสมไว้ใช้ครั้งเดียวได้

แต่จะสามารถใช้จ่ ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หากยังใช้เ งินไม่หมดภายในวันดังกล่าวจะถูกตัดสิ ทธิเ งินส่วนที่เหลือโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลsiamtopic