เ ผยสาเ หตุ ทำไมร าค าทองคำร่ วงห นัก

เริ่มต้นปี 2564 บรรดานักวิเคร าะห์ยังมองว่าร าค าทองคำโลกน่าจะสดใสอีกปี

จากความเสี่ ยงการแพร่cv-19 แม้จะมีวัคซีนและมาตรการกระตุ้นเศร ษฐกิจ แต่จู่ ๆ

ข่ าวร้ ายสำหรับทองคำก็มาเยือน เมื่อผลตอบแทนพันธบั ตรสหรั ฐ อายุ 10 ปี พุ่งทะย านขึ้น

อัตร าผลตอบแทนพันธบั ตรปรับตัวสูงขึ้น เป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่าเศร ษฐกิจสหรั ฐจะฟื้นตัว

ทำให้มีความต้องการใช้เ งินเพื่อดำเนินธุรกิจ จะกดดันให้ดอกเบี้ยในตลาดขยับขึ้น

นักลงทุนยังค าดหวังว่าการฟื้นตัวทางเศร ษฐกิจ มาจากปัจจัยสำคัญ คือ มาตรการกระตุ้นเศร ษฐกิจของสหรั ฐ

มูลค่ ามหาศาลถึง 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ ที่จะประกาศออกมาในไม่กี่วันข้างหน้านี้

ซึ่งนอกจากจะทำให้เศร ษฐกิจฟื้นตัวอย่ างรวดเร็ว ยังผลักดันให้เ งินเฟ้อพุ่งทะย านขึ้นอีกด้วย

แต่ทำไมนักลงทุนเทข ายทองคำออกมาอย่ างหนัก เพร าะจากหลักการลงทุนทั่ว ๆ ไป

เศร ษฐกิจสหรั ฐฟื้นตัวและเ งินเฟ้อสูงขึ้น ร าค าทองคำก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบในทางลบ แต่ในทางตรงกันข้าม

น่าจะเป็นปัจจัยบวกช่วยหนุนร าค าทองคำให้ขยับขึ้น หรือ อย่ างน้อยสามารถประคองตัวในระดั บสูงต่อไปได้

เพร าะการลงทุนทองคำ นับเป็นสินทรั พย์ที่บรรดานักลงทุนเ ชื่อกันมานานว่าสามารถต่อสู้กับเ งินเฟ้อได้ดีกว่าถือเ งินสด

ดังนั้นหากเ งินเฟ้อขยับขึ้นทีไร ก็จะกลายเป็นขาขึ้นของทองคำ

แต่แล้ว สถานการณ์ในครั้งนี้ต่างออกไป เมื่อมือทุบร าค าทองคำ ปร ากฏกายขึ้น นั่นคือ

ผลตอบแทนพันธบั ตรสหรั ฐ อายุ 10 ปี ที่พุ่งทะย านขึ้นในช่วงไม่กี่วัน แตะระดั บสูงสุดในรอบปี

แม้ยังไม่สูงมากเมื่อเทียบกับในอดีต แต่นั่นเป็น สัญญาณร้ าย ของร าค าทองคำ

การขยับขึ้นของผลตอบแทนพันธบั ตร ก็หมายความว่านักลงทุนเทข ายออกมาสำหรับพันธบั ตรเก่า

เพื่อรอพันธบั ตรใหม่ ซึ่งจะให้ผลตอบแทนมากกว่า จึงทำให้ผลตอบแทนพันธบั ตรขยับสูงขึ้น

เพร าะร าค าพันธบั ตรกับผลตอบแทนพันธบั ตรจะวิ่งสวนกัน หากร าค าพันธบั ตรแพง เพร าะมีนักลงทุนซื้อมัก

ก็จะทำให้ผลตอบแทนลดลง แต่หากเทข ายพันธบั ตรจนร าค าร่วงลง ผลตอบแทนพันธบั ตรก็จะขยับเพิ่มขึ้น

การเทข ายพันธบั ตรอย่ างหนัก ทำให้ร าค าร่วงลง และผลตอบตอบแทนขยับขึ้น ซึ่งอาการแบบนี้

(ผลตอบแทนพันธบั ตรขึ้น) ถือเป็นสัญญาณว่าดอกเ บี้ยกำลังจะเข้าสู่ขาขึ้นในอนาคต

หากจำกันได้ เมื่อไม่กี่ปีมานี้ ร าวปี 2018 อัตร าผลตอบแทนพันธบั ตรปรับสูงขึ้นต่อเ นื่อง จนทะลุ 3%

ในครั้งนี้ตลาดค าดว่าธนาค ารกลางสหรั ฐ(เฟด) จะต้องขึ้นดอกเบี้ย และผลก็เป็นไปตามค าด

เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยหลายครั้ง จนสร้ างความปั่นป่วนในตลาดหุ้นและตลาดเ งินทั่วโลก เมื่อมีการปรับพอร์ตการลงทุนกันครั้งใหญ่

หากดอกเบี้ยขยับขึ้นก็เป็น ข่ าวร้ าย ของทองคำอย่ างแท้จริง

เพร าะแค่การค าดการณ์ของตลาดว่าแนวโน้มดอกเบี้ยจะขยับขึ้น บรรดากองทุนก็พากันเทข ายอย่ างหนัก

จนร าค าทองคำร่วงไปแถว ๆ 1,700 ดอลลาร์ และบรรดาเทรดเดอร์ต่างค าดการณ์ว่าหากแนวโน้มเป็นเช่ นนี้ต่อไป

คือ ผลตอบแทนพันธบั ตรขยับขึ้น ทองคำก็ขาลงไปด้วย และเมื่อเฟดปรับดอกเบี้ยจริง

ทองคำก็ร่วงลงไปอีก เพร าะนักลงทุนจะเทข ายไปลงทุนสินทรั พย์อื่นที่สร้ างผลตอบแทนดีกว่า

เพร าะทองคำเป็นสินทรั พย์ที่ไม่มี ยีลด์ สร้ างผลตอบแทนได้ทางเดียวคือการขึ้น-ลงของร าค า

แต่นักลงทุนถือว่าเป็นสินทรั พย์ปลอดภั ย ในการคงมูลค่ าเ งินลงทุนไว้ท่ามกลางตลาดอื่น ๆ ปั่นป่วน

แต่เฟดจะปรับดอกเบี้ยหรือไม่? ในเมื่อล่าสุดประธานเฟดบอกว่าจะยังรักษาดอกเบี้ยต่ำต่อไป

เพื่อพยุงเศร ษบกิจสหรั ฐ แต่นั่นเป็นการพูดเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน เพร าะตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไป

บรรดานักวิเคร าะห์เริ่มมองไปในทิศทางเดียวกันว่า เฟดไม่มีทางเลือกมากนัก ในการปรับดอกเบี้ย

ดังนั้น ทิศทางร าค าทองคำในขณะนี้ ต้องจับสัญญาณจากเฟดว่าจะเอายังไง

และแก้ไขปั ญหาผลตอบแทนพันธบั ตรพุ่งขึ้น โดยไม่ต้องขยับดอกเบี้ยได้หรือไม่?

แต่เฟดจะต้านพลังของตลาดเ งินที่มีขนาดใหญ่โตขนาดนี้ได้หรือไม่

ในเมื่อตลาดค าดการณ์กันไปแล้วว่าเฟดไม่มีทางเลือกมากนัก

ในภาวะเช่ นนี้ ตลาดทองคำไม่ชอบอย่ างยิ่ง เพร าะข่ าวร้ ายปกคลุมตลาดทองคำเป็นการเฉพาะ

ข้อมุลsiamnews