3ร าศี นี้ด วงการเ งินสะพั ดจนน่าอิ จฉา

ด วงดีน่าอิจฉา สำหรับ 3 ร าศีที่หมอไก่ พ.พาทินีบอกกับเร าว่าเดือนมีนาคม

พวกเขาจะโ ชคช ะต าดีขึ้น การเ งินหมุนเวียนลื่นปรื๊ดสุดๆ

ร าศีกรกฎ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

ถือว่าเป็นร าศีที่ด วงช ะต าค่อนข้างดีเรื่องการเ งินในเดือนมีนาคม เรียกว่าสถานการณ์ทางการเ งินถือว่าดีขึ้น

สิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้มาในเรื่องการเ งินก็มีโอกาสได้มาแบบงงๆ อะไรบ างอย่ างก็มากเกินความค าดหมาย

โดยจะเป็นร ายได้จากน้ำพักน้ำแ รง ไม่ใช่ลาภลอยหรือการขูดต้นตะเคียนแต่อย่ างใด

ในช่วงนี้ชาวร าศีกรกฎจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการทำงานมากขึ้น ร ายได้เข้ามาดีจนใจชื้น

หากใครมีปัญ หาทางด้านการเ งิน สถานการณ์จะเริ่มผ่อนคลายในเดือนนี้

ร าศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

จะมีกระแสเ งินสดไหลเข้ามาในกระเป๋าอย่ างต่อเ นื่อง การเ งินดีมาก คิดเ งินได้เ งิน

คิดทองได้ทองโดยเฉพาะในช่วงปักษ์แรกของเดือนการเ งินค่อนข้างดี ไหลแบบสะพัด

ไม่ค่อยมีปัญ หาอะไรส่วนปักษ์หลังแม้ว่าจะสู้ปักษ์แรกไม่ได้ แต่การเ งินยังดีอยู่ มีร ายได้เข้ามามากอยู่

แต่ร ายจ่ ายจะมาก มีเรื่องให้จ่ ายตลอด

ร าศีมังกร (14 ม.ค. – 12 ก.พ.)

เรื่องที่ทำให้ชื่นใจ นอกจากการงานที่ดี มีความสำเร็จเ กิดขึ้นเรื่อยๆ แล้ว

ยังมีเรื่องการเ งินเข้ามาให้ชื่นใจอีกต่างหาก แต่อย่ าได้หวังเ งินฟลุกๆ เพร าะตร าบใดเ หงื่อไม่หยด

เ งินก็ไม่ได้มา ชาวร าศีมังกรมีโอกาสได้ทรั พย์จากน้ำพักน้ำแ รง ยิ่งขยันยิ่งทำก็ยิ่งได้มาก

เคล็ดลับการเพิ่มทรั พย์ปังๆ

1. ทิศโ ชคลาภปีนี้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ ให้หาของตกแต่งที่มีลักษณะสะท้อน

ผิวมันเงา มาวางบนโต๊ะเพื่อกระตุ้นโ ชคลาภ

2. ตู้เย็นในบ้ าน เปรียบเหมือนตัวเก็บทรั พย์ เพร าะฉะนั้นอย่ าปล่อยให้ตู้เย็นว่าง หาของไปแช่บ้ างจะดีมาก

ข้อมูลthairat